Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Knivsta kommuns hållbarhetslöften

Länsstyrelsen i Uppsala län erbjuder organisationer, myndigheter och företag i länet att teckna hållbarhetslöften inom olika områden. Knivsta kommun är en av de aktörer som har tecknat dessa hållbarhetslöften – under år 2019 inom området klimat och energi, under 2020 inom området ekosystem och biologisk mångfald och under 2021 inom området vatten. Tecknandet är en del i Knivsta kommuns övergripande arbete med att nå de globala hållbarhetsmålen enligt Agenda 2030.

Länsstyrelsen har tagit fram en så kallad Färdplan för ett hållbart län. Färdplanen består av fyra regionala åtgärdsprogram på olika teman, med ett antal olika åtgärder att välja mellan inom varje program. Den aktör som vill teckna ett hållbarhetslöfte inom ett åtgärdsprogram bestämmer själv vilka av dessa åtgärder och hur många åtgärder man vill arbeta med.

Hösten 2019 bjöds aktörer i Uppsala län för första gången in att teckna hållbarhetslöften. Knivsta kommun tecknade då hållbarhetslöften inom 2019 års temaområde Klimat och energi. Under 2020 tecknade kommunen hållbarhetslöften inom årets temaområde Ekosystem och biologisk mångfald och under 2021 inom området Vatten.

Knivsta kommuns hållbarhetslöften

Hållbarhetslöften inom området klimat och energi

Knivsta kommun har tecknat hållbarhetslöften inom följande åtgärder för minskad klimatpåverkan, Klimat och energi 2019–2022:

 • Öka gång och cykling
 • Underlätta att kombinera olika färdmedel och linjebyten
 • Fossilfri arbetspendling och möteskultur
 • Främja bildandet av fossilfria fordonspooler
 • Fossilfria tjänstefordon
 • Främja tankmöjlighet av fossilfria drivmedel
 • Minska klimatpåverkan från bygg- och anläggningsprojekt
 • Minska klimatpåverkan från måltider
 • Stärka integrering av klimat, energi och hållbar utveckling i skola och förskola
 • Utbildnings - och informationsinsatser för beslutsfattare

Hållbarhetslöften inom området ekosystem och biologisk mångfald

Knivsta kommun har tecknat hållbarhetslöften inom följande åtgärder för ekosystem och biologisk mångfald, 2020–2023:

 • Återskapa hållbara livsmiljöer i sjöar och vattendrag
 • Bevara och återskapa våtmarker
 • Verka för ett varierat skogsbruk med god miljöhänsyn
 • Öka andelen skyddad skog genom frivilliga avsättningar och formellt skydd
 • Bevara bete och slåtter i jordbrukslandskapet
 • Minska negativ påverkan på biologisk mångfald från växtskyddsmedel
 • Motverka invasiva främmande arter
 • Öka hänsyn till biologisk mångfald i fysisk planering
 • Bevara och öka biologisk mångfald i parker och grönområden
 • Bevara och öka biologisk mångfald i infrastrukturens biotoper
 • Öka hänsyn till biologisk mångfald genom inköp av hållbara varor och tjänster
 • Inspirera länsinvånarna till hållbara val som gynnar biologisk mångfald
 • Integrera biologisk mångfald och hållbar utveckling i skola och förskola

Hålbarhetslöften inom området vatten

Knivsta kommun har 2021 tecknat hållbarhetslöften inom följande åtgärder för vatten.

 • Smart vattenanvändning
 • Kunskapsuppbyggnad och inspiration kopplat till vatten som resurs
 • Hållbar vattenplanering
 • Minska utsläpp av övergödande ämnen från reningsverk, dagvatten, enskilda avlopp

Knivsta kommuns aktiviteter för att uppfylla hållbarhetslöftena

Genom hållbarhetslöftena har kommunen förbundit sig att genomföra ett antal olika aktiviteter. Det handlar om både små och stora aktiviteter inom en rad verksamhetsområden - från att öka andelen ekologiskt och svenskproducerat kött inom måltidsverksamheten till att driva vidare projektet med ett större insektshotell vid Knivstaån.

Om Länsstyrelsens hållbarhetslöften och Färdplan för ett hållbart län

Länsstyrelsen har tagit fram en så kallad färdplan för ett hållbart län.

Färdplanen består av fyra regionala åtgärdsprogram, med ett antal olika åtgärder att välja mellan inom varje program. Den aktör som vill teckna ett hållbarhetslöfte inom ett åtgärdsprogram bestämmer själv vilka åtgärder och hur många åtgärder man vill välja.

Hösten 2019 bjöds aktörer i Uppsala län för första gången in att delta i genomförandet av åtgärdsprogrammet genom att teckna hållbarhetslöften.

De fyra regionala åtgärdsprogrammen har temaområdena Klimat och energi, Ekosystem och biologisk mångfald, Vatten och Samhällsutveckling.

Temaområdet Klimat och energi inleddes år 2019 och löper till år 2022. Ekosystem och biologisk mångfald inleds i år 2020 och löper till år 2023. Området Vatten inleds nästa år 2021 och Samhällsutveckling inleds år 2022.

vattentunna vis stupränna

Vill du som aktör teckna egna hållbarhetslöften?

För att stärka och synliggöra genomförandet av färdplanens åtgärdsprogram bjuder Länsstyrelsen in aktörer i länet att teckna hållbarhetslöften och därmed åta sig att genomföra ett antal åtgärder ur ett eller flera av de regionala åtgärdsprogrammen. Aktör i länet är du som är företag, intresseorganisation, privatperson eller andra myndigheter.

Hållbarhetslöftena är en frivillig avsiktsförklaring mellan Länsstyrelsen och aktörer i länet med syfte att stärka genomförandet av de fyra regionala åtgärdsprogrammen i ”Färdplan för ett hållbart län”. Alla aktörers hållbarhetslöften publiceras på Länsstyrelsens webbplats.

Kontakta Länsstyrelsen via e-post om du önskar teckna hållbarhetslöfte.

Läs på länsstyrelsens webbplats om hur du tecknar egna hållbarhetslöften Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 21 april 2023