Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

24 september 2020 kl 14:22

Bygga, bo och miljö

Knivsta kommunfullmäktige antar stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy

När Knivsta växer och utvecklas vill kommunen ta ett samlat grepp om stadsutvecklingen. En led i detta är den nya strategi med stadsbyggnadsprinciper och arktekturpolicy som antogs av Knivsta kommunfullmäktige igår onsdag – en strategi som anger riktningen för hur kommunen vill att ett framtida Knivsta ska formas, i allt från torg och hushöjder till gröna rum och gator. I strategin finns också en arkitekturpolicy, som samlar kommunens vilja och råd kring hur nya byggnader ska se ut.

På kommunfullmäktiges sammanträde igår onsdag 23 september antogs en ny strategi för Knivsta kommuns stadsutveckling – ett samlat dokument med stadsbyggnadsprinciper och arkitekturpolicy, som sätter ramarna för hur Knivsta ska se ut i framtiden.

- Att Knivsta kommun nu får egna stadsbyggnadsprinciper och en arkitekturpolicy tror jag är viktigt för alla. Knivstaborna får en tydlig bild av hur det framtida Knivsta kan komma att se ut, exploatörer vet vilka krav de ska möta och kommunen får enklare att planera för att möta behovet av fler bostäder på ett hållbart sätt, säger Peter Evansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Han fortsätter:

- Utifrån helhetsbilden kan nya byggnader, torg, parker och annat som byggs och planeras i de nya stadsdelarna, på ett helt annat sätt utformas sammanhållet och förhoppningen är att såväl nya som gamla Knivstabor ska uppskatta resultatet.

Principer och råd kring hur framtidens Knivsta ska se ut

Den nya strategin består av två delar - dels stadsbyggnadsprinciperna, som är riktlinjer för stadsrummet, som torg och gaturum, dels en arkitekturpolicy, med råd kring hur byggnaderna ska se ut i framtidens Knivsta.

Sammantaget ger strategin tydliga riktlinjer och råd kring det mesta som rör stadsutveckling – från hur byggnader ska samspela med omgivningen och hur tät staden ska vara till gröna rum, fasader, konst och variation.

I strategin beskrivs också varför Knivsta behöver en gemensam riktning för hur framtiden ska formas, hur strategin är tänkt att användas i praktiken och vad ett gott stadsliv för alla kan innebära.

En av stadsbyggnadsprinciperna är att ny bebyggelse ska samspela med omgivningen, som här i gestaltningsprogram Segerdal, där befintlig bebyggelse och vegetation får ta plats. Illustration: KOD Arkitekter. Illustrationen är hämtad ur strategin Stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy.

Ett viktigt dokument i arbetet med de två nya hållbara stadsdelarna i västra Knivsta och Alsike

För kommunens största stadsutvecklingsprojekt Knivsta 2035, som planerar för två nya och hållbara stadsdelar i västra Knivsta och Alsike till år 2035, blir de nya stadsbyggnadsprinciperna med arkitekturpolicy ett viktigt dokument att luta sig mot i utvecklingsarbetet.

Pelle Mikaelsson är projektledare för Knivsta 2035 och välkomnar den nya strategin:

- När vi sätter ramarna för framtidens Knivsta i ett tidigt skede, som exempelvis med att fastslå stadsbyggnadsprinciper för en framtida utbyggnad av Knivsta kommun, kan vi se till helheten och planera för ett samhälle som det blir lätt att trivas i. För att Knivsta ska kunna växa hållbart - socialt, miljömässigt och ekonomiskt - behövs en robust och långsiktig samhällsplanering, förberedd för att möta olika utmaningar. Med ett samlat grepp får vi överblick och det är lättare att nå målet: Att bevara Knivstas identitet på samma gång som vi skapar kvaliteter i samhällsbygget, med moderna och innovativa lösningar.

Samordnad färgsättning utifrån ett färgsättningsprogram med gemensamt tema för kvarteret är välkommet och varma färger ska prioriteras, anger den nya arkitekturpolicyn. Här visas fasader och materialval från gestaltningsprogram Segerdal, illustration KOD Arkitekter. Illustrationen är hämtad ur strategin Stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy.

Samlat grepp inom flera områden

De nya stadsbyggnadsprinciperna med arkitekturpolicy är ett av många steg i arbetet med att ta ett tidigt samlat grepp kring Knivstas framtida utveckling.

- Det här är ett arbete som sker på flera sätt och inom flera områden – nu pågår exempelvis arbetet med att ta fram en transportplan för hållbar mobilitet, det vill säga hur kommunen ska arbeta för goda och hållbara transporter i framtiden, och ett parallellt arbete med ett förslag på stadsutvecklingsstrategi för de två nya stadsdelarna som planeras i västra Knivsta och Alsike till år 2035, avslutar Pelle Mikaelsson.

Läs hela strategin med stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy här Pdf, 5.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Kort om de nya stadsbyggnadsprinciperna och arkitekturpolicyn för Knivsta kommun

Inför en framtida utbyggnad av Knivsta kommuns tätorter önskar kommunen en gemensam riktning för hur Knivsta ska formas, för att styra mot en bra helhet.

Därför har Knivsta kommunfullmäktige nu antagit gemensamma stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy, med riktlinjer och regler kring det mesta som rör stadsutveckling – från hur byggnader ska samspela med omgivningen och hur tät staden ska vara, till gröna rum, fasader, konst och gaturum.

Stadsbyggnadsprinciperna rymmer principer kring följande områden: Samspel med omgivningen, täthet, hushöjd, orienterbarhet och stråk, gaturum, gröna rum, konst på allmän plats samt variation.

Arkitekturpolicyn innebär råd kring områdena fasader, entréer, tak, material & detaljer, skyltar, gårdar & mark, belysning och teknikbyggnader.

Den nya strategin innehåller också principer för drift, underhåll och skötsel av framtida gator, parker och torg.

Sidan uppdaterades: 24 september 2020