Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

09 december 2021 kl 15:53

Bygga, bo och miljö

Nytt förslag till Stadsutvecklingsstrategi 2035 – nu ska Knivstas förtroendevalda politiker ta ställning

Plats för stadspark i centrala Knivsta, prioriterad cykelväg mellan Knivsta och Alsike samt en rad förtydliganden, bland annat kring hållbarhet, kulturmiljöer och hänsyn till befintlig bebyggelse. Det är några av de ändringar som kommunen har gjort i det omarbetade förslag till Stadsutvecklingsstrategi 2035 som presenteras idag 9 december. I nästa steg ska Knivstas förtroendevalda politiker ta ställning och besluta om strategin för de två stadsdelarna ska antas.

Nu finns ett nytt förslag till stadsutvecklingsstrategi för två framtida stadsdelar i västra Knivsta och Alsike, justerat efter de synpunkter som kom in till kommunen under sommarens medborgardialog.

- Tack vare det stora engagemanget från alla som bor och verkar i Knivsta har vi fått god vägledning framåt. Alla tankar, synpunkter och idéer från medborgardialogen har varit mycket värdefulla i arbetet. Nu är det nya förslaget för Stadsutvecklingsstrategi 2035 klart. Det är dags för kommunens förtroendevalda politiker och partierna i kommunfullmäktige att ta ställning, säger Klas Bergström (M), kommunstyrelsens ordförande.

Ändringar efter medborgardialogen

Under dialogen kom hundratals synpunkter in från invånare, företagare och remissinstanser. Förtroendevalda politiker och ansvariga tjänstepersoner har arbetat tillsammans med att ta med de olika synpunkterna in i ett omarbetat förslag.

Många justeringar och förtydliganden har gjorts, säger Pelle Mikaelsson, projektledare för Knivsta 2035 och arbetet med de hållbara stadsdelarna.

- Vi har ritat om kartor, förtydligat olika formuleringar och gjort konkreta textändringar. Bland annat har två nya stadsutvecklingsprinciper lagts till – den ena handlar om vikten av att infrastruktur som gator och skolor finns på plats tidigt, den andra poängterar att hänsyn ska tas till befintliga platser när stadsdelarna planeras och byggs.

- Många synpunkter har handlat om att det ska finnas fler parker och grönområden i stadsdelarna. Andra har ifrågasatt vissa kvarter. En större stadspark har nu ritats in intill Knivsta station. Ett kvarter vid Apelsinvägen är borttaget ur strategin, liksom ett kvarter längs Gredelbyleden.

Vissa synpunkter har handlat om detaljerade förslag för specifika platser, som vad en stadspark ska innehålla och var lekplatser ska finnas, fortsätter Pelle Mikaelsson.

- Stadsutvecklingsstrategin är inte så detaljerad i sin utformning utan mer generell, så därför har vi inte kunnat tillgodose sådana önskemål. Men synpunkterna är ändå mycket värdefulla. De har dokumenterats och tas med in i det framtida arbetet med stadsdelarna, när kommunen planerar för exempelvis gator, torg, parker, och tar ställning till nya detaljplaner.

Arbetet med att justera strategin har inneburit avväganden, fortsätter Pelle Mikaelsson.

- Vi vill ju tillmötesgå så många önskemål som möjligt. Samtidigt finns olika för- och nackdelar, och vissa tycker olika. Vi har arbetat med att hitta en bra balans. Målet har varit en stadsutvecklingsstrategi som ger en så stor samhällsnytta som möjligt.

En strategi för ett hållbart och robust framtidens Knivsta

Med Stadsutvecklingsstrategi 2035 pekar Knivsta kommun ut en tydlig riktning för ett hållbart och robust framtidens Knivsta, säger Pelle Mikaelsson.

- Knivsta växer och utvecklas. När vi tar ett samlat grepp om stadsutvecklingen och möter den förväntade tillväxten med två hållbara stadsdelar vill vi möjliggöra för ett tryggt och trivsamt samhälle, där det blir lätt att leva och verka hållbart.

- Med en långsiktig strategi för stadsutvecklingen kan vi ta ett tidigt samlat grepp och välja de bästa lösningarna för stadsbyggandet, från naturvärden och mötesplatser till kollektivtrafik och gestaltning av nya byggnader. Strategin gör också kommunens intentioner tydligare, för både invånare och näringsliv. Då blir det lättare för företag, föreningar och andra aktörer att samverka med oss på kommunen, och vi kan tillsammans fylla stadsdelarna med liv och innehåll.

Det här händer framöver i arbetet med Stadsutvecklingsstrategi 2035

13 december

Stadsutvecklingsstrategi 2035 läggs fram för kommunens samhällsutvecklingsnämnd, som bereder förslaget och tar ställning till om det ska skickas vidare till kommunstyrelsen.

24 januari

Stadsutvecklingsstrategi 2035 läggs fram för kommunstyrelsen, som bereder förslaget och tar ställning till om det ska skickas vidare till kommunfullmäktige.

16 februari

Kommunfullmäktige tar ställning till om Stadsutvecklingsstrategi 2035 ska antas på sammanträdet 16 februari.

Inom kommunens stadsutvecklingsprogram Knivsta 2035 planerar Knivsta kommun för två hållbara stadsdelar – en i västra Knivsta och en i området kring Alsike stationssamhälle.

Under det senaste året har kommunen arbetat med att planera och förbereda för stadsdelarna. Arbetet har resulterat i ett förslag till stadsutvecklingsstrategi, som sätter grundstrukturen för stadsdelarna och ligger till grund för de framtida detaljplanerna i områdena.

I strategin finns både lösningar för stadsbyggandet och strukturskisser över de framtida stadsdelarna, med förslag på var exempelvis torg, skolor, parker och bostadskvarter ska ligga.

Stadsutvecklingsstrategi 2035 är ett vägledande dokument som pekar ut riktningen för hur Knivsta ska utvecklas framöver. Den bestämmer inte exakt hur de olika kvarteren och byggnaderna ska se ut i de framtida stadsdelarna. Det bestäms först i de kommande detaljplanerna, som ska luta sig mot stadsutvecklingsstrategin när de tas fram.

Se samlad information om förslaget till stadsutvecklingsstrategi

Knivsta växer och utvecklas. Många vill flytta hit och intresset tycks inte avta. När vi tar ett samlat grepp och möter den förväntade tillväxten med två nya och hållbara stadsdelar kan vi ta ett helhetsgrepp om stadsutvecklingen och planera för ett robust, trivsamt och hållbart Knivsta på lång sikt.

Att bygga två områden från grunden gör att vi kan ge de nya stadsdelarna optimala förutsättningar för framtiden. Vi kan se till helheten och välja hållbara och innovativa lösningar inom alla delar, som kollektivtrafik, närservice, omsorg, naturvärden, teknisk infrastruktur och gestaltning av nya byggnader.

Slutresultatet blir ett robust samhälle som erbjuder många kvaliteter för både människor och miljö. En plats där det är lätt att trivas och leva hållbart.

Knivsta kommun har tecknat ett avtal med staten - det så kallade Fyrspårsavtalet. I avtalet har kommunen åtagit sig att skapa förutsättningar för 15 000 nya bostäder fram till år 2057. Bostäderna ska bland annat byggas i kollektivtrafiknära läge och uppföras hållbart. I gengäld ska staten och Region Uppsala bidra med olika infrastrukturella satsningar i kommunen, bland annat två ytterligare järnvägsspår, en tågstation i Alsike och god kollektivtrafik.

Utvecklingsprogram Knivsta 2035 och arbetet med de två stadsdelarna följer Fyrspårsavtalets åtaganden och ambitioner - men är inte avhängigt av det. Knivsta förväntas växa oavsett fyrspårsavtal och med Knivsta 2035 vill vi möta den tillväxten på ett sätt som ger en så bra utveckling som möjligt för dem som bor och verkar i Knivsta.

Läs om Utvecklingsprogram Knivsta 2035

Läs om Fyrspårsavtalet

Mellan 1 juni och 15 september bjöd Knivsta kommun in till en bred medborgardialog om ett förslag till stadsutvecklingsstrategi för de två hållbara stadsdelar som kommunen planerar i västra Knivsta respektive Alsike stationssamhälle. Under dialogen kom flera hundra tankar, synpunkter och idéer kom in till oss på kommunen. Nu har vi arbetat om förslaget efter inkomna synpunkter och presenterat ett nytt och omarbetat förslag. Det ska Knivstas förtroendevalda politiker nu ta ställning till och besluta om det ska antas.

Under medborgardialogen arrangerade Knivsta kommun en rad möten och aktiviteter. Två livesända dialogmöten, digitala promenader i stadsdelarna via mobilen, dialogmöte för företagare och guidade gåturer för Knivstas invånare stod på agendan.

Det arrangerades också ett Fokusråd - en ny dialogform i Knivsta kommun för deltagarna i kommunens Medborgarråd. Vid två tillfällen träffades en mindre grupp personer för fördjupade samtal om stadsutvecklingsstrategin. Med hjälp av fokusrådet fick projektgruppen för Knisvta 2035 och förtroendevalda politiker möjlighet att ta del av mer ingående tankar och reflektioner om framtidens Knivsta.

Under hela dialogperioden fanns samlad information på ”Knivsta växer” - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsplanering, med bland annat kartor, filmer samt frågor och svar. Synpunkter kunde lämnas på olika sätt – via e-post, webbformulär och brev, men skrivas in direkt på en digital karta eller lämnas under de guidade gåturerna..

De inskickade frågorna och synpunkter anses som allmänna handlingar och behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om kommunens arbete med dataskydd här: knivsta.se/dataskydd Länk till annan webbplats.

Knivsta kommun har sammanställt en rapport från medborgardialogen. I rapporten kan du bland annat läsa om dialogens olika aktiviteter, se hur många som deltog i dem och läsa om hur medborgare och remissinstanser har kunnat ta del av information och lämna synpunkter under dialogperioden.

Se rapporten på knivsta.se/dialograpport Länk till annan webbplats.

Du kan ta del av alla de inkomna synpunkterna i dialogredogörelsen, som du hittar på knivsta.se/dialogredogörelse.

I den kan du se en sammanställning av de synpunkter som kommunen fått in under dialogen, ta del av svar från kommunen och läsa om hur förtroendevalda politiker och tjänstepersoner på kommunen har ändrat i strategin efter att ha tagit del av synpunkterna.

Dialogredogörelsen ingår i det underlag som de förtroendevalda politikerna i Knivsta kommunfullmäktige får inför beslut.

Med dialogredogörelsen vill vi ge en samlad bild av vad invånare, verksamma och remissinstanser har tyckt till om. Det handlar både om mer formella synpunkter och om alla de tankar och idéer som inkom genom dialogaktiviteterna, som Fokusrådet, de guidade turerna och den interaktiva dialogkartan.

Se dialogredogörelsen på knivsta.se/dialogredogörelse

Alla synpunkter från dialogen är viktiga för oss, och varje inkommen synpunkt har beaktats och vägts i arbetet med ett omarbetat förslag.

Dock är det ju så att alla synpunkter inte alltid kan tillmötesgås. Att utveckla en kommun handlar om både allmänna och enskilda intressen, där det allmänna ibland måste få företräde.

Projektgruppen för Knivsta 2035 och förtroendevalda politiker har tillsammans tittat på ändringar och revideringar. Det har varit mycket att ta ställning till - stadsutveckling är komplicerat och det finns inte alltid enkla lösningar. När vi till exempel prioriterar fler grönytor i en stad får vi mindre plats för annat, som parkeringshus, bostäder eller verksamhetslokaler. Och om vi planerar för stora skolgårdar, eller många låga hus, så behöver vi större yta till förfogande.

Det finns olika för- och nackdelar, och vi har arbetat med att hitta en bra balans. Målet är en stadsutvecklingsstrategi som ger de bästa förutsättningarna och en så stor samhällsnytta som möjligt för framtidens Knivsta.

Det kan också tilläggas att många av synpunkterna har handlat om mer detaljerade förslag för specifika platser, som vad en stadspark ska innehålla och var lekplatser ska finnas. Stadsutvecklingsstrategin är inte så detaljerad i sin utformning utan mer generell, så därför har vi inte kunnat tillgodose sådana önskemål. Men synpunkterna är ändå mycket värdefulla. De har dokumenterats och tas med in i det framtida arbetet med stadsdelarna, när kommunen planerar för exempelvis gator, torg, parker, och tar ställning till nya detaljplaner.

Se de ändringar som gjorts i Stadsutvecklingsstrategi 2035 efter inkomna synpunkter

Det gör Knivsta kommuns förtroendevalda politiker.

Först får samhällsutvecklingsnämnden ta ställning till strategiförslaget och besluta om det ska skickas vidare till kommunstyrelsen.

När kommunstyrelsen har berett förslaget tas det slutligen upp i Knivsta kommunfullmäktige. Då får de olika partierna i kommunfullmäktige ta ställning till om förslaget ska antas.

Då kan den mer fördjupade planeringen av de framtida stadsdelarna påbörjas, med exempelvis planprogram och detaljplaner för de olika delarna.

Planen är att de två stadsdelarna ska växa fram under lång tid, ett område i taget.

Stor hänsyn ska till att få till en välfungerande helhet för samhället. Det ska till exempel tidigt finnas tillräckligt antal skol- och förskoleplatser, goda kommunikationer och bra möjligheter till fritid och rekreation.

Att se till att de som bor och verkar i de nya områdena har ett gott liv redan från början är prioriterat. Stadsdelarna kommer ju att växa fram under lång tid – så lång tid att det nära nog motsvarar ett barns hela uppväxt – och trivsel och trygghet under byggtiden blir därför ett centralt mål. Med god planering och samordning från både kommunen och andra aktörer hoppas vi kunna nå det målet.

Stadsutvecklingsstrategi 2035 är ett vägledande dokument som sätter ramarna för de två stadsdelarna. Men det säger inte exakt hur de olika kvarteren och byggnaderna ska se ut. Det bestäms först i de kommande detaljplanerna.

I samband med varje ny detaljplan bjuder kommunen, som alltid, in till samråd enligt plan- och bygglagen (PBL). Då kan alla vara med och lämna synpunkter.

Stadsdelarna kommer att växa fram i etapper, under en längre tid, och det kommer att finnas många möjligheter till dialog och samskapande. Under de kommande åren kommer vi att på olika sätt bjuda in dig som bor och verkar i Knivsta kommun att bidra med dina tankar och synpunkter i planeringen av västra Knivsta och Alsike stationssamhälle. Du kommer att bli inbjuden till dialogmöten av olika slag, få förfrågningar om att svara på enkäter och bli uppmanad till att lämna in synpunkter via webben.

Syftet är att samla så många tankar, idéer och åsikter som möjligt om hur de två nya hållbara stadsdelarna kan se ut i framtiden. De hjälper oss att skapa ett framtidens Knivsta som du som invånare kan trivas med och känna dig delaktig i.

Läs om hur du kan vara med och påverka de framtida stadsdelarna

Sidan uppdaterades: 9 december 2021