Eldningsförbud i skog och mark
Nu är det torrt i skog och mark. Eldningsförbud utanför sammanhållen bebyggelse råder tills vidare i hela Uppsala län. Läs mer

Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

22 december 2020 kl 11:19

Politik och organisation

Nytt från kommunstyrelsen och samhällsutvecklingsnämnden

Flera Knivstaförslag har varit uppe för politisk behandling i december - bland annat förslag om en central lekplats, konstsnöslinga och en betongskatepark. Politikerna har även tagit ställning till ett naturreservat i Kölängen, reklamregler i kommunens anläggningar samt en strategi för närvårdssamverkan. Här är en sammanfattning från kommunstyrelsens och samhällsutvecklingsnämndens senaste möten.

Knivstaförslag om central lekplats

Samhällsutvecklingsnämnden behandlade på sitt möte den 14 december ett Knivstaförslag som föreslår att det byggs en stor lekplats i centrala Knivsta. Nämnden beslutade att anse Knivstaförslaget besvarat med motiveringen att det pågår ett arbete för Knivsta som helhet vad gäller utemiljöer, parker och lekparker. Dels i den stadsutvecklingsstrategi för Knivsta och Alsike som fullmäktige ska besluta om under 2021. Dels i den strategi för tätorternas utemiljöer som samhällsutvecklingsnämnden ska fatta beslut om i början av 2021.

Samråd om naturreservat Kölängsskogen

Nämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra samråd inför bildande av naturreservat Kölängsskogen. Kommunen har tidigare fått statliga bidrag för att ta fram naturreservatshandlingar. Ett samråd planeras nu där synpunkter på reservathandlingarna samlas in från formella sakägare och allmänheten. Slutgiltigt beslut om att eventuellt inrätta naturreservat fattas av kommunfullmäktige.

Johan Helenius (SD) reserverade sig till förmån för eget yrkande.

Samråd om detaljplan i östra Alsike

Samhällsutvecklingsnämnden beslutade också att inom kort gå ut på samråd för förslaget till detaljplan Träfallet, Vrå 1:3, 1:137 i östra delen av Alsike tätort. Planförslaget möjliggör för ungefär 100 bostäder i form av cirka 50 villor och 50 parhus/radhus/kedjehus. Delar av planområdet regleras som naturmark för att säkra stråk och naturområden.

Läs om fler beslut och ta del av kallelse, handlingar och protokoll.

Strategi för närvårdssamverkan

Kommunstyrelsen beslutade på sitt möte den 7 december att ställa sig bakom Strategi för närvårdssamverkan 2021-2023. Syftet med strategin är att stärka samverkan mellan Region Uppsala och länets kommuner kring arbetet med hälsa, stöd, vård och omsorg.

Nya bryggor till Särstabadet

Bryggorna vid Särstabadet är i dåligt skick och behöver bytas ut. Kommunstyrelsen beslutade att avsätta medel för att byta ut bryggorna – 150 000 kronor fördelas från kommunstyrelsens prioriterade medel och 350 000 kronor beviljas i investeringsmedel för ändamålet 2021.

Revidering av regler för reklam i kommunens anläggningar

Kommunstyrelsen antog styrdokumentet Regler och rutiner för reklam i kommunens anläggningar daterat 2020-11-19. Kommunstyrelsen uppdrog åt förvaltningen att återkomma under våren 2021 med en plan för hur kommunen kan sälja fast reklam och arenanamn för CIK.

Lennart Lundberg (KNU) reserverade sig mot beslutet, Pontus Lamberg (KD) reserverade sig till förmån för sina egna yrkanden och Lotta Wiström (L) reserverade sig mot den andra beslutssatsen.

Kommunstyrelsen behandlade tre Knivstaförslag

Kommunstyrelsen behandlade ett Knivstaförslag om att anlägga en betongskatepark i centrala Knivsta. Kommunstyrelsen beslutade att förslaget ska utredas ytterligare i samband med detaljplanering och projekt för Västra Ängby.

Man behandlade också ett Knivstaförslag om att inrätta en friluftsgård i anslutning till elljusspåret. Förvaltningen har undersökt möjligheten att tillmötesgå förslaget genom att låta föreningarna som är verksamma vid elljusspåret använda sig av den byggbod som använts vid byggandet av Knivsta Centrum för idrott och kultur.

Föreningarna har dock tackat nej då de inte anser att de har möjlighet att driva en sådan typ av lokal vid elljusspåret. Förvaltningen anser därmed att förslaget är utrett och kommunstyrelsen beslutade på sitt möte att avslå förslaget.

Kommunstyrelsen behandlade även ett Knivstaförslag om att inrätta en konstsnöslinga i Knivsta. Man beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten till en konstsnöslinga när projektet kring Kölängens friluftsområde återupptas.

Läs om fler beslut och ta del av handlingar, kallelse och protokoll

Sidan uppdaterades: 4 januari 2021