Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

31 mars 2021 kl 10:14

Politik och organisation

Nytt från kommunfullmäktige 17 mars 2021

En ny kommunkoncern, reviderade ordningsföreskrifter, en motion om hedersrelaterat våld samt frågan om omställningsstöd och ersättningsnivåer för förtroendevalda - det är några av de ärenden som behandlades på kommunfullmäktiges möte den 17 mars 2021.

En ny kommunkoncern ska bildas

Kommunfullmäktige beslutade att en ny kommunkoncern ska bildas. Syftet är bland annat att uppnå en tydligare ägarstyrning av de kommunala bolagen. Kommunstyrelsen får i uppdrag att bilda bolaget Knivsta Kommunhus AB, som ska utgöra moderbolaget i den framtida bolagskoncernen med kommunens helägda bolag.

I bolagsöversynen ska även parallella verksamhetsstrukturer samordnas. Exploateringsverksamheten är en sådan vilket innebär att Alsike Fastighet AB successivt ska avvecklas. Anledningen till att exploateringsverksamheten placeras i kommunens förvaltningsorganisation är skattemässiga fördelar.

Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter

Kommunfullmäktige beslutade att anta förslaget på revidering av de allmänna lokala ordningsföreskrifterna daterat 2020-12-08. De nya ordningsföreskrifterna avslutar nu arbetet som påbörjades under 2020, men där Länsstyrelsen upphävde delar av tidigare förslag. Nu har ett nytt modifierat förslag antagits vilket innebär att hundar och katter måste vara kopplade i dagens tätorter och på kommunala skolgårdar. Efter dialog med polismyndigheten har även ett förbud mot förtäring av alkohol införts på allmän plats. Syftet är att underlätta polisens arbete med att upprätthålla allmän ordning i kommunen.

De nyheter som infördes redan 2020 är bland annat förtydliganden om vilka områden som räknas som allmän plats, användning av fyrverkerier och pyroteknik, att trafikanordningar inte får skymmas längs vägar, samt att ridning inte får ske på idrottsplatser eller i kommunens motionsspår.

Läs de nya ordningsföreskrifterna här.

Motion om handlingsplan för hedersrelaterat våld

Kommunfullmäktige behandlade en motion från Liberalerna, som i motionen yrkar på ett kommungemensamt policydokument samt en handlingsplan för hedersrelaterat våld och förtryck. Socialnämnden och utbildningsnämnden har yttrat sig i ärendet och båda nämnderna anser att arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck kan hanteras inom ramen för det arbete som redan görs eller planeras. Fullmäktige beslutade därför att avslå motionen. Liberalerna, Knivsta NU, Kristdemokraterna samt Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet.

Omställningsstöd och ersättningar till förtroendevalda politiker ska ses över

Kommunfullmäktige beslutade att tillsätta en beredning som ska se över arvodesreglementet för förtroendevalda samt de omställningsbestämmelser som reglerar omställningsstöd till förtroendevalda kommunalråd som lämnar sina uppdrag. Samtliga partier i kommunfullmäktige ingår i beredningen, och en slutrapport ska presenteras för fullmäktige i början av 2022. Nytt reglemente ska börja gälla från och med 1 januari 2023.

Läs fler beslut, kallelse, handlingar samt justerat protokoll.


Sidan uppdaterades: 31 mars 2021