Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

15 november 2021 kl 11:18

Politik och organisation

Nytt från kommunstyrelsen

Vid sitt möte 25 oktober gav kommunstyrelsen förvaltningen i uppdrag att inleda ett detaljplanearbete för ett nytt LSS-boende. Man gav även klartecken till medel för ett digitalt idéhanteringssystem och godkände hållbarhetslöften om bland annat smart vattenanvändning. Här är en sammanfattning från mötet.

Planuppdrag för LSS-boende på del av Särsta 3:1

Kommunstyrelsen beslutade på sitt möte 25 oktober 2021 att ge förvaltningen i uppdrag att inleda detaljplanearbete för gruppbostad enligt LSS på del av Särsta 3:1. Gruppbostaden planeras vara cirka 550 kvm i ett plan för sex boende samt personal. Bakgrunden är att socialnämnden behöver ytterligare ett LSS-boende i kommunen från och med 2024. Nämnden har mot bakgrund av att bouleklubben fått nya banor intill CIK föreslagit kommunstyrelsen att det ska inledas ett detaljplanearbete för tomten. I en utredning av flera alternativ har tomten bedömts vara den mest lämpade platsen för en gruppbostad. Bland annat påverkas naturvärdena minimalt då boendet ryms på den grusade platsen. Mimmi Westerlund (KD) och Lotta Wikström (L) reserverade sig mot beslutet.

Kommunstyrelsen godkände hållbarhetslöften om vatten

Knivsta kommun har bjudits in att teckna hållbarhetslöfte för Åtgärdsprogram vatten. Programmet är det tredje av fyra åtgärdsprogram som Länsstyrelsen i Uppsala län tagit fram inom ramen för Färdplan för ett hållbart län. Hållbarhetslöftet är en frivillig avsiktsförklaring och innebär att en aktör åtar sig att genomföra åtgärder ur programmet. Knivsta kommun kommer bland annat teckna hållbarhetslöfte om smart vattenanvändning, hållbar vattenplanering samt att minska utsläpp av övergödande ämnen från reningsverk, dagvatten och enskilda avlopp. Hållbarhetslöftena är en del i länets arbete för att öka takten i arbetet med att nå de nationella miljömålen.

Medel för idéhanteringssystem

Kommunstyrelsen beslutade att avsätta 400 000 kronor ur sina prioriterade medel till ett digitalt idéhanteringssystem för Innovationskontoret. Med idéhanteringssystemet finns möjlighet att aktivera kommunens kollektiva kreativitet där alla medarbetare ges chansen att skapa och dela idéer som kan leda till nya innovationer. En stärkt innovationsförmåga ses som avgörande för att kommunen skall kunna möta de utmaningar vi står inför med ökade behov och begränsade resurser under de kommande åren. Mimmi Westerlund (KD), Lotta Wikström (L) och Lennart Lundberg (KNU) reserverade sig mot beslutet.

Medel för robotiserad processautomation (RPA)

Kommunstyrelsen beslutade att tilldela Innovationskontoret 1 000 000 kr från kommunstyrelsens Innovations- och förändringsmedel för att under 2022 kunna säkra långsiktighet i arbetet med robotiserad processautomatisering, RPA. RPA innebär att hela eller delar av digitala arbetsflöden hanteras med automatik istället för manuellt av en medarbetare, och ingår i det övergripande arbetet med effektivisering i kommunen. Mimmi Westerlund (KD) reserverade sig mot beslutet.

Ärenden som ska vidare till fullmäktige

Kommunstyrelsen behandlade flera ärenden som ska vidare till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut, däribland delårsbokslut för Knivsta kommun för 2021-08-31 samt årsprognos, reviderad prislista för bokningsbara lokaler samt en informationssäkerhetspolicy för Knivsta kommun.

Initiativ från ledamot

Mimmi Westerlund (KD) väckte tre ärenden. Förslagen handlar om att införa kommunala ordningsvakter, att avstanna projekt och nya åtaganden inom fyrspårsavtalen samt om minskade kostnader för avfallshanteringen. Kommunstyrelsen beslutade att överlämna de första två ärendena till förvaltningen för beredning. Det tredje avslogs med motiveringen att ärendet inte hör hemma i kommunstyrelsen.

Läs om fler beslut och ta del av kallelse, handlingar och justerat protokoll.

Sidan uppdaterades: 15 november 2021