Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Staket, murar och plank

Det finns inga tydliga definitioner på exempelvis plank och staket, utan vi gör en helhetsbedömning i varje enskilt fall. Här kan du läsa mer om det.

Faktorer som påverkar bedömningen är till exempel höjd, längd, genomsiktlighet, täthet, läge och ändamål. Hur uppfattas konstruktionen? Vad är dess syfte?

Kontakta oss om du är osäker på om din åtgärd kräver lov eller inte.

Detta kräver bygglov

  • Plank

Med plank menas ofta en fristående vägg oftast byggt av trä men även andra material som exempelvis metall eller plast förekommer. Ett plank är oftast både högre och tätare än ett staket. Plank används som alternativ till staket eller stängsel för att markera en gräns eller för att försvåra passage. Plank är även vanligt som insynsskydd, bullerskydd eller vindskydd.

  • Fristående murar och stödmurar

Med en mur menas ofta en konstruktion bestående av staplade stenar. En mur kan vara fristående eller ha en jordfylld sida, så kallad stödmur. Bygg- och miljönämnden i Knivsta har gjort bedömningen att lovplikten för fristående murar och stödmurar infaller om murens höjd är 0,5 meter eller högre. I vissa undantagsfall kan bedömningen bli en annan.

Detta gäller både inom och utanför detaljplanerat område. Dock finns undantag.

Undantag för bygglov för plank och mur vid en- och tvåbostadshus

  • Oavsett plats:

Det krävs inte bygglov för att med en mur eller ett plank anordna en skyddad uteplats vid ett en- eller tvåbostadshus. Planket eller muren får inte vara högre än 1,8 meter och ska placeras inom 3,6 meter från bostadshuset. Åtgärden får inte placeras närmare gränsen* än 4,5 meter. Åtgärden får dock placeras närmare gränsen* än 4,5 meter om de grannar som berörs medger det.

  • Utanför detaljplan:

För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader får en mur eller ett plank uppföras i omedelbar närhet av bostadshuset. Muren eller planket får inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter. Åtgärden får dock vidtas närmare gränsen mot en fastighet, tomt eller gata än 4,5 meter om de grannar som berörs medger det.

Undantaget gäller inte om kommunen har bestämt att åtgärden kräver bygglov i detaljplan eller områdesbestämmelser. Undantag från lovplikten gäller inte heller om åtgärden vidtas inom en sammanhållen bebyggelse och bygglov behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen.

Detta kräver inte bygglov

  • Staket

Staket markerar ofta en gräns mellan två tomter, är vanligtvis drygt en meter hög och har en nätt och luftig utformning. Genomsiktligheten är i regel över 50 procent.

  • Stängsel

Stängsel har en ännu större genomsiktlighet än ett staket, uppskattningsvis över 80-90 procent och kräver inte bygglov, vare sig de är låga eller höga.

  • Pergola och spaljé

Pergolas och spaljéer är luftiga konstruktioner vars utbredning vanligtvis inte är så stora. Även här uppskattas genomsiktligheten till minst 80-90 procent. Pergolan markerar ofta en uteplats vid huset men kan även vara fristående. Spaljén är nätt och fungerar ofta som ett växtstöd.

  • Uppsättning av häckar och buskage

Det krävs inget bygglov för att plantera häckar och buskage, men tänk på att växtligheten inte får orsaka skador på grannbyggnader eller utgöra någon trafikfara.

Här kan du läsa mer om häckar och buskage

Taxor och avgifter

För ansökan och anmälan tar bygg- och miljökontoret ut en avgift. Den baseras på kommunfullmäktiges antagna taxa. Du kan läsa mer om taxan och avgifter under "Avgifter för byggande"

Gå till sidan "Avgifter för byggande"

E-tjänster och blanketter

Läs mer

Tänk på att...

...staket, plank och murar, även bygglovbefriade, ska placeras så att de inte blir en olägenhet för omgivningen eller innebär någon fara för trafiksäkerheten.

Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 25 april 2022