Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

17 september 2020 kl 10:50

Bygga, bo och miljö

Utvecklingsprogram Knivsta 2035 – två nya och hållbara stadsdelar i västra Knivsta och Alsike

Knivsta växer vidare och utvecklas. Kommunen tar ett samlat grepp om framtidens Knivsta och presenterar Utvecklingsprogram Knivsta 2035, med uppdrag att möta tillväxten med två nya, hållbara och grönskande stadsdelar i västra Knivsta respektive Alsike. Stadsdelarna ska rymma service, verksamheter och sammanlagt 3 500 bostäder till år 2035.

Bild på en vy över Knivsta samt tre bilder på människor i olika åldrar

När fler personer flyttar hit behöver Knivsta utvecklas.

Med Utvecklingsprogram Knivsta 2035 tar kommunen ett samlat grepp om stadsbyggnaden och planerar för två nya, hållbara och grönskande stadsdelar i Knivsta kommun, i västra Knivsta respektive Alsike.

- En hållbar och robust utbyggnad kräver helhetsplanering på lång sikt. Med Utvecklingsprogram Knivsta 2035 tar vi steget mot att möta framtidens behov av bostäder, skolor, omsorg och infrastruktur, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Evansson (S).

Han fortsätter:

- Att möta behovet av fler bostäder med att bygga två helt nya stadsdelar från grunden är en unik möjlighet för kommunen. När vi är med hela vägen, och tar ett helhetsgrepp redan i den tidiga samhällsplaneringen, kan vi ge Knivsta de bästa förutsättningarna för framtiden. Vi kan välja hållbara och innovativa lösningar i alla delar, som mötesplatser, kollektivtrafik, naturvärden, omsorg och infrastruktur.

Arbete med en stadsutvecklingsstrategi

Planeringen för de två nya stadsdelarna är i ett tidigt skede. Kommunens projektgrupp arbetar just nu med övergripande frågor som lösningar kring infrastruktur, grönområden, transport och VA.

Arbetet ska utmynna i ett förslag på en stadsutvecklingsstrategi, som visar grundstrukturen för de nya stadsdelarna, rymmer förslag på hållbara lösningar för stadsbyggnaden och presenterar skisser över hur de två stadsdelarna kan komma att se ut.

De nya stadsdelarnas identitet

Än är det tidigt i planeringen, men vissa ramar finns att förhålla sig till.

De nya stadsdelarna ska vara hållbara - socialt, ekonomiskt och miljömässigt. De ska också planeras till att utgöra del i framtidens Knivsta, som enligt kommunens fastslagna vision ska vara en modern småstad som samverkar med en levande landsbygd.

Målet är två levande och attraktiva stadsdelar, med trygghet och trivsel för alla åldrar. Bebyggelsen ska vara av småstadskaraktär, med blandade kvarter för boende, arbetande och besökare. Grönska, många sociala mötesplatser samt gatustråk som gör det lätt och tryggt att transportera sig till fots eller cykel är andra prioriterade områden i den tidiga planeringen.

Delta och påverka

När två nya stadsdelar ska utvecklas är det mycket att ta ställning till. Under de kommande åren kommer Knivsta kommun att på olika sätt bjuda in till dialog för att samla synpunkter och idéer kring hur västra Knivsta och Alsike ska se ut i framtiden.

- Vi hoppas att så många som möjligt av alla de som bor och verkar här i Knivsta kommun vill vara med och bidra i utvecklingsarbetet. De nya stadsdelarna kommer att växa fram under lång tid, och det kommer att finnas många tillfällen till dialog och samskapande, säger projektledare för Knivsta 2035 Pelle Mikaelsson.

Den första medborgardialogen kring Knivsta 2035 äger rum under hösten 2020, inom ramen för kommunens Medborgarråd. Nästa tillfälle att delta och påverka blir när förslaget på stadsutvecklingsstrategi presenteras, med sikte på våren 2021.

Frågor och svar

Knivsta fortsätter att växa. Många vill flytta hit och läget är attraktivt, mitt i regionen Uppsala-Stockholm.

När fler söker sig hit behöver samhället utvecklas.

För att kunna planera för ett robust och hållbart Knivsta på lång sikt behöver kommunen ta ett samlat grepp kring stadsutveckling och samhällsplanering. Det sker genom Utvecklingsprogram Knivsta 2035, som har uppdraget att planera för två nya hållbara stadsdelar i västra Knivsta respektive Alsike med 3 500 bostäder till år 2035.

Målsättningen är att de ska bli hållbara - ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Det betyder hållbarhet när det gäller såväl hårda värden som infrastruktur och trafiklösningar som mjukare värden, som livskvalitet och hälsa.

Statistikmyndigheten SCB beräknar att vi år 2029 kommer att ha 26 000 invånare i kommunen - idag är vi knappt 19 000 personer. De 3 500 bostäder som ryms inom Utvecklingsprogram Knivsta 2035 kommer att behövas för att möta den förväntade tillväxten och inflyttningen till kommunen.

Att möta tillväxten med just två nya samlade stadsdelar, och inte bara förtäta "lite här och där", ger många möjligheter för Knivsta som kommun.

När vi planerar två områden från grunden kan vi ta ett samlat grepp om samhällsutvecklingen och ge de nya stadsdelarna goda förutsättningar för framtiden. Vi kan se till helheten och välja hållbara och innovativa lösningar inom alla delar, som kollektivtrafik, närservice, omsorg, naturvärden, teknisk infrastruktur och gestaltning av nya byggnader.

Slutresultatet blir ett robust samhälle som vi hoppas ska erbjuda många kvaliteter för både människor och miljö.

Allt arbete och all den utveckling som äger rum inom Knivsta kommun sker med utgångspunkt i Agenda 2030 - den globala agendan med 17 punkter för förändring mot ett hållbart samhälle.

Kommunen ska aktivt arbeta med att uppfylla de globala målen för hållbar utveckling. Hållbarhetsarbetet står även inskrivet i Knivstas fastslagna vision, som anger att Knivsta ska vara en föregångskommun för det hållbara samhället.

Vi ska också så långt som möjligt försöka bevara och utveckla de gröna värden som finns och uppskattas i Knivsta idag.

Det här betyder att de två nya stadsdelarna ska utvecklas med målbilden klimatneutralitet.

I projektdirektivet för Utvecklingsprogram Knivsta 2035 anges att Knivsta år 2035 är "en stad där två hållbara stadsdelar med innovativa lösningar har börjat etableras och skapar avtryck i resten av kommunen".

Hållbarheten uppnås bland annat genom att "bygga en blandad stad (arbete, bostad, centrum/service), att åstadkomma en attraktiv och väl gestaltad bebyggelse med platser och rum som leder till kreativa möten, ge möjligheten att leva ett fossilfritt liv med god mobilitet och med närhet till natur, kultur och fritidssysselsättningar samt ett samhälle som sätter barn och lärande i fokus."

Hållbarhetstanken påverkar alla delar i projektet och de framtida stadsdelarna, från energianvändning och materialval, till stadsdelens förvaltning och förutsättningarna för invånarna att leva koldioxidsnålt.

Den är en övergripande prioritering i projektets alla skeden - planering, genomförande och förvaltning.

Arbetet med stadsdelarna är i ett tidigt skede och mycket ska utformas.

Det finns idag en vision om de nya stadsdelarnas identitet, och ambitionen är en blandad bebyggelse av småstadskaraktär, med radhus och flerfamiljshus med olika upplåtelseformer.

I fyrspårsavtalet anges att 30 procent av bostäderna som byggs fram till år 2057 ska vara hyresrätter, och det tar vi avstamp i när vi planerar för de nya stadsdelarna.

Det ska också finnas samhällsservice, som butiker, skolor och förskolor, och plats för företag och verksamheter.

Stadsdelarna ska också vara hållbara - socialt, miljömässigt och ekonomiskt.

När det finns ett förslag på en stadsutvecklingsstrategi (som kommer att sätta ramarna för de kommande detaljplanerna i de två stadsdelarna) kommer kommunen bjuda in till olika sorters dialog för att samla in tankar, idéer och åsikter från de som lever och verkar i Knivsta om hur de två nya hållbara stadsdelarna ska se ut i framtiden.

Den kunskapsinhämtningen utgör en viktig grund inför utformningen av de nya stadsdelarna.

Synpunkterna från våra invånare, tillsammans med budskapen i Knivstas vision och i översiktsplanen, kommer att utgöra grunden till hur de två nya stadsdelarna ska komma att se ut.

Än så länge är gränserna för utbyggnaden inte helt bestämda.

Projektgruppen arbetar med att utreda hur de två stadsdelarna mer exakt kan placeras i västra Knivsta respektive Alsike.

På kartan nedan visar vi en ungefärlig placering för framtidens två nya hållbara stadsdelar i Knivsta.

Karta över hur de nya stadsdelarna ska placeras

Utvecklingsprogram Knivsta 2035 - en sammanfattning

Utvecklingsprogram Knivsta 2035 planerar för två nya stadsdelar i västra Knivsta och Alsike. I de nya stadsdelarna planeras det för service, verksamheter och 3500 bostäder fram till 2035. Stadsdelarna ska byggas hållbart – socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

Planeringen för de två nya stadsdelarna är i ett tidigt skede. Kommunen arbetar just nu med övergripande frågor som bebyggelse, infrastruktur, grönområden och andra viktiga delar av de två områdena.

Målet är att skapa förutsättningar för två levande, trygga, trivsamma och grönskande stadsdelar som är en del av framtidens Knivsta - en modern småstad som är en föregångskommun inom hållbar och innovativ stadsutveckling. De ska rymma både stadens kvaliteter och en levande landsbygd. De kommer att rymma parker, gator, idrottsplatser, förskolor, skolor, affärer, restauranger och annat som hör en stad till.

Stadsdelarna skissas fram med avstamp i kommunens vision och översiktsplan, som bland annat anger att framtidens Knivsta ska vara en modern och hållbar småstad, som samverkar med en levande landsbygd.

Se samlad information på knivsta.se/knivsta2035


Sidan uppdaterades: 24 september 2020