Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

03 november 2020 kl 15:05

Bygga, bo och miljö

Nu har kommunen svarat staten om varför man vill omförhandla fyrspårsavtalet

Oro för möjligheten till nödvändig kompetensförsörjning inom samhällsbyggnad, otillräcklig förankring hos kommuninvånarna samt en utmanande situation för att uppnå avtalets intentioner kring hållbarhetslösningar och innovation vad gäller vatten och avlopp. Det är några av de faktorer som Knivsta kommun uppger som skäl till att man vill omförhandla fyrspårsavtalet.

Den 25 mars 2020 beslutade kommunfullmäktige att Knivsta kommun ska initiera en omförhandling med staten av fyrspårsavtalet. Målet är bland annat att väsentligt minska åtagandet från 15 000 till 7 500 bostäder fram till 2057.

Kommunfullmäktige utsåg samtidigt kommunstyrelsens arbetsutskott till förhandlingsdelegation, som i början av sommaren skickade in en begäran till staten och regionen om att få till en omförhandling av innehållet i fyrspårsavtalet.

I början av oktober svarade Finansdepartementet och konstaterade att kommunen inte angett några skäl för sin begäran av omförhandling av avtalet. Kommunen gavs tillfälle att senast den 3 november 2020 utveckla skälen. Nu har svaret skickats till Finansdepartementet. Här nedanför kan du läsa innehållet i brevet.

Via länken längst ner på sidan ner kan du läsa dokumentet i sin helhet som pdf.

Till Regeringskansliet Dnr KS-2020/396

Finansdepartementet

Komplettering till tidigare insänd begäran om omförhandling

Med anledning av vår begäran (Fi2020/02631) om omförhandling av avtalet avseende bostadsbyggande i Alsike, Nydal och "Nysala" i Knivsta kommun (N2017 /07384/PBB) har kommunen av Finansdepartementet ombetts ange skäl för begäran.

Knivsta kommun är en av flera kommuner i regionen som planerar för en ansenlig bostadstillväxt. Det gör att vi ser med stigande oro på möjligheten till nödvändig kompetensförsörjning inom samhällsbyggnad. Inte minst det faktum att kommunen har begränsat med resurser samtidigt som vi ska klara ett åtagande motsvarande en betydligt större kommun på ett kvalitativt sätt bekymrar oss. Dessa förutsättningar var inte okända vid avtalsskrivandet men de svårigheter vi ser har helt klart intensifierats.

Därutöver ser vi en utmanande situation för kommunen att uppnå avtalets intentioner kring hållbarhetslösningar och innovation. Detta blir allt tydligare framförallt när det gäller frågor om vatten och avlopp. Kommunen har slagit i kapacitetstaket vad gäller befintlig anläggning och måste genomföra omfattande kompletterande investeringar. Där övervägs för tillfället ett flertal lösningar men där vi är angelägna om att kunna välja en så hållbar och innovativ lösning som möjligt, i enlighet med det tecknade avtalets intentioner. Tyvärr innebär den hållningen idag en stor risk för en målkonflikt för bostadsåtagandet tidsmässigt och eventuellt även geografiskt inom kommunen.

Knivsta kommun vill se en hållbar samhällsutveckling, både socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Då måste vi både kunna leva upp till högt ställda miljömässiga krav samtidigt som vi ligger i framkant och också bidrar med innovation och utveckling. Arbetet måste också ha en förankring bland invånare och andra berörda. Att ett initiativ om en folkomröstning kring avtalet tagits i Knivsta kommun ger vid handen att det kvarstår ett arbete i detta avseende.

Samtidigt skulle ett ökat stöd i planprocessen eller en förändrad tyngdpunkt i tid och/eller geografi kunna medverka till att vi både kan uppfylla vårt åtagande, hållbarhetsintentionerna i avtalet samt säkerställa ett genomförande som kan få brett medborgerligt stöd. Möjligen kan också tyngdpunkten av byggandet knytas till tiden för utbyggnaden av fyrspåret. Det skulle också medverka till att minska trycket på de redan idag fullsatta tågen mot Stockholm fram till dess att kapaciteten har byggts ut.

Vi ser fram emot en återkoppling från er sida och konstruktiva diskussioner kring den fortsatta samhällsutvecklingen i anslutning till Fyrspårsutbyggnaden. Hör gärna av er så snart som möjligt om ni önskar kompletteringar i något hänseende.

Med vänlig hälsning

Peter Evansson, Kommunstyrelsens ordförande

Knivsta kommun

Sidan uppdaterades: 3 november 2020