Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

12 oktober 2021 kl 14:29

Politik och organisation

Nytt från kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutade på sitt möte 22 september bland annat om Mål och budget 2022 och att ansöka om en anslutning till Käppalaförbundet. Här är en kort sammanfattning av några av besluten.

Mål och budget 2022

På sitt möte den 22 september 2021 beslutade kommunfullmäktige att fastställa Mål och budget 2022 med planeringsramar 2023-2025. Budgeten innehåller bland annat ett budgeterat resultat på 12,4 miljoner kronor för 2022 samt en sänkt skattesats med 60 öre till 20:91 kronor för 2022.

Samtliga ledamöter för Knivsta Nu, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna reserverade sig till förmån för sina partiers egna budgetförslag.

Här kan du ta del av hela budgeten.

Bestämmelser för omställningsstöd och pension för politiker

Ett enigt fullmäktige beslutade om förändrade bestämmelser för omställningsstöd och pension för förtroendevalda, OPF-KL21. Förändringen innebär bland annat samordning mellan omställningsstöd och andra förvärvsinkomster inklusive ersättningar för politiska uppdrag. Bestämmelserna gäller från 1 oktober 2021.

Ansökan om anslutning till Käppalaförbundet

När Knivsta växer räcker kapaciteten hos kommunens fyra befintliga reningsverk inte till. Kommunens VA-huvudman Roslagsvatten har utrett frågan och kommit fram till slutsatsen att ett medlemskap i Käppalaförbundet - ett kommunalförbund som renar avloppsvatten åt elva kommuner i norra och östra Stockholm – skulle vara den miljömässigt och ekonomiskt bästa lösningen för Knivstas framtida kommunala avloppsrening.

Efter att ha tagit del av utredningen fattade Knivsta kommunfullmäktige det formella beslutet om att ansöka om medlemskap i Käppalaförbundet. Man beslutade även att kretsloppsanpassad teknik för VA-hantering ska övervägas vid nybyggnation och planering av nya områden.

Boo Östberg (C) samt Monica Östberg (SD), Hans Nyberg (SD) och Johan Helenius (SD) reserverade sig mot beslutet.

Läs nyheten samt frågor och svar om anslutningen till Käppalaförbundet.

Revidering av riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Kommunfullmäktige antog reviderade riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv. Den senaste översynen av riktlinjerna gjordes 2017. De nya reviderade riktlinjerna innehåller bland annat ett tillägg om att exploateringsnettot som finansieringskälla i kommunens mål och budget högst får uppgå till 4 procent som andel av skatter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning.

Lotta Wiström (L), Anna Koskela Lundén (L), Maria Ahleståhl (KNU), Mikael Rye-Danjelsen (KNU), Lennart Lundberg (KNU), Pierre Janson (KNU), Bengt-Åke Andersson (KNU), Pontus Lamberg (KD), Per Lindström (KD), Björn-Owe Björk (KD), Gunnar Gidlund (KD) samt Monica Lövgren (SD) reserverade sig mot beslutet.

Motioner

Björn-Owe Björk (KD) har i en motion föreslagit en revidering av kommunens riktlinjer för god hushållning. Kommunfullmäktige beslutade att anse motionen besvarad eftersom en revidering nu har genomförts.

Fullmäktige beslutade att återremittera ett förslag från kommunstyrelsen om att ge ersättningsberedningen ett tilläggsuppdrag att se över partistödet. Ärendet behandlades i samband med att en motion om att utreda en höjning av partistödet inlämnad av Björn-Owe Björk (KD) avslogs. Klas Bergström (M), Boo Östberg (C) och Bengt-Ivar Fransson (M) reserverade sig.

Kommunfullmäktige bordlade en motion från Lotta Wiström (L) om att bilda ett naturreservat på kommunal mark i södra Lunsen. Man bordlade även en motion från Monica Lövgren (SD) och Hans Nyberg (SD) om att införa ett register över motioner på kommunens hemsida.

Läs om fler beslut och ta del av kallelse, handlingar och justerat protokoll.

Sidan uppdaterades: 12 oktober 2021