Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

07 oktober 2021 kl 17:10

Bygga, bo och miljö

Knivsta kommun tar ett steg mot framtidens kommunala avloppsrening – ansöker om medlemskap i Käppalaförbundet

Knivsta kommunfullmäktige fattade vid sitt sammanträde den 22 september beslut om att formellt ansöka om medlemskap i avloppsreningsförbundet Käppalaförbundet. I framtiden kan Knivstas kommunala avloppsvatten komma att renas vid Käppalaverket på Lidingö.

När Knivsta växer räcker kapaciteten hos kommunens fyra befintliga reningsverk inte till. Det behövs en annan lösning.

Kommunens VA-huvudman Roslagsvatten har utrett frågan och kommit fram till slutsatsen att ett medlemskap i Käppalaförbundet - ett kommunalförbund som renar avloppsvatten åt elva kommuner i norra och östra Stockholm – skulle vara den miljömässigt och ekonomiskt bästa lösningen för Knivstas framtida kommunala avloppsrening.

Efter att ha tagit del av utredningen fattade Knivsta kommunfullmäktige vid det senaste sammanträdet den 22 september det formella beslutet om att ansöka om medlemskap i Käppalaförbundet.

- Vi har känt till att kommunen behöver en ny lösning för framtidens avloppsrening. Flera alternativ har diskuterats, som att bygga ut det största av de befintliga reningsverken i kommunen, att bygga ett nytt reningsverk på annan plats i kommunen eller att ansluta mot en annan VA-huvudman, som Käppalaverket eller Uppsala. Det känns bra att vi är nu överens om en anslutning till Käppalaverket och att vi går vidare med en formell ansökan, säger kommunstyrelsens ordförande Klas Bergström (M).

Knivsta kommuns medlemskap behöver nu godkännas av förbundets samtliga medlemskommuner. Besked väntas under hösten.

Om medlemskapet godkänns kommer arbete att påbörjas med att ansluta Knivstas kommunala avloppsnät till Käppalaförbundets nät, och kommunens avloppsvatten kommer i framtiden att renas i Käppalaverket på Lidingö.

Skylt på Käppalaverkets fasad

Fotograf: Björn Leijon

Frågor och svar

När Knivsta växer kommer vatten- och avloppsnätet (VA-nätet) till hushåll och verksamheter att byggas ut successivt. Men eftersom Knivsta är i tillväxt behöver Knivsta kommun en ny lösning för själva avloppsreningen. Detta har utretts tillsammans med kommunens VA-huvudman Roslagsvatten.

Utmaningen har varit dels att få till en lösning till en vettig kostnad, dels att hitta en lösning som hinns med och går hand i hand med den framtida planerade utbyggnaden av Knivsta kommun.

Utredningen har visat att ett medlemskap i Käppalaförbundet och till Käppalaverket på Lidingö är den bästa lösningen för Knivsta kommun både miljömässigt och ekonomiskt.

De fyra befintliga reningsverken i Knivsta kommun – det största beläget i Knivsta och de tre mindre i Vassunda, Västersjö och Lagga - är dimensionerade för att behandla avloppsvatten från sammanlagt 13 350 personer. Antalet anslutna personer idag ligger knappt under denna siffra.

Reningsverken kommer därför inte att räcka till för Knivstas planerade tillväxt, med två nya stadsdelar med sammanlagt 3 500 bostäder i Alsike respektive västra Knivsta till år 2035.

Det finns inte heller, av olika anledningar, möjlighet att bygga ut de befintliga reningsverken så att de räcker till för det framtida behovet av avloppsrening. En anledning är att en utbyggnad av det större av reningsverken, det vill säga reningsverket inne i Knivsta tätort, skulle innebära en alltför stor miljömässig belastning på Knivstaån.

Roslagsvatten ser att det finns ett visst utrymme inom tillståndets ramar för att ansluta ytterligare personer till avloppsreningen i kommunen, så läget är inte akut.

I framtiden kommer det dock att behövas en annan lösning.

Käppalaförbundet är ett kommunalförbund som ägs av elva medlemskommuner. Förbundets uppgift är att ta hand om och rena medlemskommunernas avloppsvatten. Följande kommuner är medlemmar i Käppalaförbundet: Danderyd, Lidingö, Nacka, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna och Värmdö.

Avloppsreningen sker i avloppsreningsverket Käppalaverket på Lidingö. Där renas varje dag avloppsvatten från över en halv miljon människor, plus avloppsvatten från skolor, industrier, kontor och sjukhus i våra elva medlemskommuner. Avloppsvattnet rinner till verket via ett 6,5 mil långt tunnelsystem. En mindre del kommer via sjöledningar.

Gå till Käppalaförbundets webbplats Länk till annan webbplats.

En förstudie har tagits fram. Den visar på tänkbara sträckningar för den ledning som behöver dras från platsen där Knivsta reningsverk är beläget idag till Märsta, där ledningen kopplas till ett avloppstunnelsystem. Tunnelsystemet leder sedan vidare till Käppalaverket.

Arbete med att ta fram en systemhandling som konkretiserar en mer detaljerad och slutgiltig sträckning för ledningen kommer att påbörjas.

Knivstavatten AB - dotterbolag till kommunens VA-huvudman Roslagsvatten - kommer att äga och bygga den nya ledningen.

Själva medlemskapet i Käppalaförbundet är förenat med en medlemsinsats som beräknas uppgå till 90 miljoner kronor för Knivsta kommun. Medlemsinsatsen har ingen påverkan på kommunens resultat utan hamnar i balansräkningen som en tillgång.

Själva VA-anslutningen, med ledningsdragningen till Märsta, är en investering för Knivstavatten, som är dotterbolag till Roslagsvatten. Ledningsdragningen beräknas preliminärt till 500 miljoner kronor i investeringsutgift.

Ledningen kommer att finansieras av dels anslutningsavgifter, dels brukaravgifter. De kommer betalas av VA-abonnenterna enligt den VA-taxa som fastställs politiskt. VA-taxan i sin tur är styrd av VA-lagstiftning och följer självkostnadsprincipen.

Än så länge är det relativt tidigt i planeringen, och vi kan inte veta säkert vad VA-taxan för Knivstas VA-abonnenterna kommer att bli i framtiden. Det handlar bland annat om osäkerheter i den preliminära beräkningen av utgifterna, om framtida politiska beslut och också om hur många som kommer att ansluta sig till Knivstas kommunala VA framöver. Roslagsvattens preliminära prognos är dock att dagens VA-taxa kommer att höjas, men inte dramatiskt eftersom ledningen ska betalas av under lång tid framöver.

När hela projektet är klart, med medlemskap och ledningsdragning, så kommer Käppalaförbundet att börja rena avloppsvattnet åt Knivstavatten. Precis som idag kommer reningen att betalas av VA-abonnenterna via brukaravgiften.

Eftersom det kommer att dröja en stund innan det eventuella medlemskapet i Käppalaförbundet blir verklighet, och innan anslutningen till Käppalaverket är klart, så kommer inget att hända i ett första skede.

Så småningom, om och när anslutningen blir klar, är planen att det största reningsverket Knivstaverket ska rivas för att lämna plats för bostäder.

Än så länge finns inga planer för de övriga tre mindre reningsverken i Lagga, Vassunda och Västersjö.


Sidan uppdaterades: 7 oktober 2021