Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Samhällsutvecklingsnämnd

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för övergripande samhälls- och teknisk planering, trafikplanering samt detaljplaner. Nämndens arbete ska främja kommunens utveckling vad gäller livskvalitet, hållbart resande och god miljö.

Samhällsutvecklingsnämndens ansvarsområden

Nämnden ansvarar för alla uppgifter som enligt lag ska fullgöras gällande kommunal detaljplaneverksamhet, utom planuppdrag och planbesked som beslutas av kommunstyrelsen. Beslut i normalt planförfarande fattas av nämnden.

Nämnden leder och ansvarar för verksamheten inom följande områden:

 • den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten (ÖP)
 • energiplaneringen samt främjande av energihushållning, inklusive vindkraftverk
 • gatukostnadsärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900)
 • ärenden enligt fastighetsbildningslagen (1970:988)
 • ärenden enligt anläggningslagen (1973:1149)
 • ärenden enligt ledningsrättslagen (1973:1144)
 • trafikplanering och parkeringsövervakning
 • bredband
 • VA-planering
 • upplåtelse av allmän platsmark samt tillfälliga nyttjanderättsavtal av naturmark
 • bostadsanpassning enligt lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag
 • namnsättning av gator, torg, andra allmänna platser, kvarter och kommunala
  verksamhetslokaler

Nämnden fullgör även kommunens uppgifter beträffande följande anläggningar och verksamheter, såvitt avser byggande, drift, underhåll och förvaltning:

 • allmänna platser, såsom gator, vägar, broar, torg och parker,
 • skogsområden, grönområden, naturreservat och övrig naturvård
 • avfallshantering och återvinning.

Nämnden får besluta i fråga om taxor och avgifter av mindre betydelse på nämndens verksamhetsområden.

Förtroendevalda i samhällsutvecklingsnämnden

Nämndens ledamöter och ersättare väljs av kommunfullmäktige.

Presidium

 • Mikael Rye-Danjelsen (KNU), ordförande
 • Thomas Malmer (KD), 1:e vice ordförande
 • Anna Homqvist Boulonois (M), 2:e vice ordförande
Alla förtroendevalda i samhällsutvecklingsnämnden
Se alla ledamöter och ersättare i samhällsutvecklingsnämnden i kommunens förtroendemannaregister.
Sammanträden och protokoll
Se kommande sammanträden samt kallelser och protokoll för genomförda sammanträden.
Politik och organisation

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 januari 2023