Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Eldning utomhus

Eldning av trädgårdsavfall på egen tomt i detaljplanerat område är förbjudet under perioden 1 april till 30 september, med undantag för den 30 april (valborgsmässoafton). För att anordna en offentlig majbrasa inom detaljplanerat område behöver du dispens från bygg- och miljönämnden i Knivsta kommun. För att anordna en majbrasa på allmän plats krävs också tillstånd från polisen.

Här kan du läsa mer om olika sorters eldning och vad du behöver tänka på innan du eldar utomhus i Knivsta kommun. Tänk på att eldning endast är tillåten om den kan ske utan att väsentlig olägenhet uppstår för människors hälsa och inte strider mot brandrisknivån eller renhållningsordningen.

Ny EU-lagstiftning som rör trädgårdsavfall

Sedan 1 januari 2024 finns en ny lagstiftning från EU vars syfte är att öka återvinningen av material. Inför valborg 2024 har detta väckt en större diskussion om det också innefattar privatpersoners trädgårdsavfall. Knivsta kommun följer utvecklingen av hur lagstiftningen ska tolkas och avvaktar i nuläget med att justera kommunens föreskrifter.

Tills vidare gäller därför det som står i de lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifterna för Knivsta kommun - att eldning av trädgårdsavfall i detaljplanerat område är fortsatt förbjudet under tiden 1 april till 30 september, med undantag för den 30 april.

Observera att det i föreskrifterna anges att tillstånd för majbrasor ska sökas hos räddningstjänsten. Korrekt är att tillstånd ska sökas hos polisen och dispens hos bygg- och miljönämnden, se nedan.

Anordna majbrasa

Du behöver söka dispens hos bygg- och miljönämnden i Knivsta kommun om du vill anordna en offentlig majbrasa inom detaljplanerat område, där du eldar med insamlat trädgårdsavfall. Bakgrunden är den nya lagstiftningen från EU om insamling av bioavfall för återvinning som gäller från 1 januari 2024.

Du gör din ansökan genom att fylla i vår blankett och mejla den till den till Miljö- och byggenheten i Knivsta kommun. Mejladress: miljoenheten@knivsta.se
Du kan också lämna in blanketten i Kontaktcenter Knivsta i Kommunhuset.

Blankett: ansök om dispens från förbud att elda (pdf) Pdf, 1.1 MB.

För handläggning av din ansökan tar kommunen ut en timavgift, enligt den taxa som är fastställd av kommunfullmäktige.

Observera att det i kommunens lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter anges att tillstånd för majbrasor ska sökas hos räddningstjänsten. Detta är felaktigt - det är ovan skrivna förfarande som gäller. Uppdatering av föreskrifterna pågår.

För att anordna en majbrasa på allmän plats krävs också tillstånd från polisen.

Brädor och annat avfall från ett projekt på ditt hus räknas som bygg- och rivningsavfall och får inte eldas – det ska återvinnas på Knivsta kretsloppspark.

Annat avfall än trädgårdsavfall och byggavfall ska inte heller eldas utan återvinnas. Anledningen är att många material bildar ämnen som kan vara skadliga vid förbränning. Om du ändå vill elda avfall behöver du anmäla det till kommunens bygg- och miljönämnd.

Kom ihåg att du alltid eldar på egen risk – var försiktig, elda i mindre omfattning och släck elden innan det blir mörkt. Håll också koll på brandriskprognosen. Du hittar alltid information om när eldning avrådes eller när det är eldningsförbud i Knivsta här på knivsta.se.

Elda avfall

Avfall ska hanteras som avfall och inte eldas upp. Vid förbränning av organiskt material bildas nämligen ämnen som smutsar ned, luktar illa och ökar risken för bland annat astma och lungcancer.

Brädor och annat avfall från ett projekt på ditt hus räknas som bygg- och rivningsavfall och får inte eldas – det ska återvinnas på Knivsta kretsloppspark.

Eldning av avfall regleras i miljöbalken. Det är förbjudet att elda avfall om det inte godkänts av en myndighetsnämnd eller motsvarande och det gäller såväl hushåll som verksamhetsutövare.

Grundinställningen är att allt avfall ska material- eller energiutvinnas. Det innebär att det ska hämtas av eller lämnas till ett avfallshanteringsföretag. Särskilda skäl kan dock finnas i enskilda fall som motiverar att avfallet omhändertas och bortskaffas på annat sätt.

I miljöbalkens avfallsförordning anges i 38 § att fastighets- eller nyttjanderättshavare som avser att på fastigheten kompostera, gräva ned eller på annat sätt återvinna eller bortskaffa annat avfall än trädgårdsavfall ska anmäla detta till en myndighetsnämnd eller motsvarande.

I formuleringen "på annat sätt" ingår eldning. All eldning av avfall ska således skriftligen anmälas till Bygg- och miljönämnden i Knivsta kommun i god tid innan bortskaffandet sker. Anmälningskravet för eldning av avfall gäller oavsett om man eldar ute eller med uppvärmningssyfte i en värmepanna.

Läs mer om avfall och hur du hanterar ditt avfall här

Brandrisknivå och eldningsförbud

Under varma och torra perioder ökar brandrisken. Om det råder stor risk för brand kan ansvariga myndigheter fatta beslut om eldningsförbud. Myndigheterna kan också fatta beslut om att avråda från eldning.

Knivsta kommun informerar alltid om eldningsförbud högst upp på kommunens webbplats knivsta.se Länk till annan webbplats. och i sociala medier. Vi informerar också tydligt när ett eldningsförbud upphör.

Du kan också kontrollera brandriskprognosen i ditt område genom att ladda ner appen BRANDRISK UTE - den hjälper dig att hålla koll på brandrisken i skog och mark.

Ladda ner appen via App Store Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ladda ner appen via Google Play Länk till annan webbplats.

Vid andra frågor eller funderingar kan du ringa till Knivsta kommuns räddningstjänst Brandkåren Attunda, telefonnummer: 08-594 696 00

Läs mer om brandrisknivå och eldningsförbud på sidan Risk för skogsbrand

Det här betyder begreppen om eldning

Eldning tillåten

Det är ur brandrisksynpunkt godkänt att elda.

Eldning avrådes

Ingen eldning med öppen eld i skog och mark får ske. Det är tillåtet att grilla på fasta grillplatser eller i medhavd grill.

Eldningsförbud

All eld i skog och mark är förbjuden - även grillning. Grillning på den egna tomten med godkänd grill och kol eller gas som bränsle är tillåten. Glöm inte att det är den som tänder elden som är ansvarig för eldningen. Släckutrustning ska finnas på plats så att en eventuell brand snabbt kan släckas.

Elda säkert

Om det inte råder eldningsförbud och du tänker göra upp en eld i naturen finns det några saker som du bör tänka på.

  • Välj en plats där elden inte kan spridas till annat brännbart material som träd, buskar eller gräs. Underlaget bör helst vara grus eller sandmark.
  • Avgränsa eldplatsen med stenar eller jord, så att den hålls liten.
  • Använd fältkök om du ska laga mat. Det är ofta säkrare än öppen eld.
  • Undvik att elda om det blåser kraftigt. Vinden kan få gnistor att flyga iväg och sprida elden.
  • Ha alltid tillgång till vatten att släcka elden med.
  • Släck elden ordentligt med vatten och rör om så att glöden slocknar. Gräv upp marken under askan tills det inte är någon glöd kvar och vattna rikligt både på resterna av elden och runtomkring.

Om elden sprider sig – ring alltid 112

Om elden sprider sig när du eldar i naturen ska du först larma 112. Försök därefter stoppa elden i vindriktningen. Man kan använda ruskor av små granar eller enar som kvistas av utom en meter i toppen. Sopa in brinnande material mot elden och tryck samtidigt ruskan mot marken för att kväva elden. Det bästa är om ruskorna kan blötas.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 27 maj 2024