Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Processen före bygglov

Här kan du läsa mer om processen före bygglov.

  1. Din ansökan kommer till kommunen

När kommunen tagit emot din ansökan registreras ärendet och får ett diarienummer.

2. Du får en bekräftelse

När vi fått din ansökan skickar vi en bekräftelse till dig så att du vet att ansökan kommit in. Vi granskar sedan ditt ärende och åker i många ärenden även ut på platsbesök. Om ansökan är ofullständig tar vi kontakt med dig, så att du kan komplettera ansökan.

3. Mottagningsbevis

När din ansökan bedöms vara fullständig skickar vi ett mottagningsbevis till dig med en bekräftelse på att ärendet är komplett.

4. Remiss

Vid prövning av vissa bygglov skickar vi ansökan på remiss till berörda myndigheter, organisationer och berörda sakägare som oftast får tre veckor på sig att svara. Om du till exempel ska bygga ett nytt bostadshus inom ett område som berörs av flygbuller från Stockholm-Arlanda flygplats skickar vi ärendet på remiss, bland annat till Swedavia.

Innan vi tar upp din ansökan för beslut ska du och annan part delges vad som inkommit i ärendet om det inte är obehövligt. Vi meddelar dig vilka synpunkter som inkommit så att du får möjlighet att bemöta dem.

5. Kommunen fattar beslut kring ditt bygglov

Beslut på delegation

När vi bedömt din bygglovsansökan fattar vi ett beslut i ärendet. De flesta bygglov beslutas av bygg- och miljökontorets handläggare på delegation av bygg- och miljönämnden.

Beslut av politikerna i bygg- och miljönämnden

De ärenden som är av stor vikt eller har principiell betydelse, exempelvis avslag, byggsanktionsavgifter eller förelägganden med vite, beslutas av politikerna i bygg- och miljönämnden. Innan ärendet kommer upp för beslut i nämnden, skriver handläggarna en tjänsteskrivelse med förslag till beslut. Om beslutet innebär avslag eller negativt beslut skickar vi tjänsteskrivelsen till dig, så att du får möjlighet att skriva ner dina synpunkter till nämnden innan de beslutar i ärendet.

6. Du får beslut om bygglov eller förhandsbesked

Beslut om lov eller förhandsbesked skickas till dig som sökt bygglovet. Avgift debiteras separat efter att beslut är taget och tas ut enligt den taxa som fastställts av kommunfullmäktige.

Läs mer om taxa och avgifter på sidan Avgifter för byggande

Beslutet delges även annan part, till exempel arrendator eller fastighetens samtliga ägare om så behövs.

Berörda sakägare, till exempel grannar som har lämnat synpunkter och inte blivit tillgodosedda, delges också beslutet med mottagningsbevis och besvärshänvisning. Beslutet ska även kungöras i Post- och Inrikes Tidningar, och ett meddelande om kungörelsen skickas till berörda.

När du har fått ett beslut kan du komma att bli kontaktad för en undersökning som mäter nöjdheten av kommunernas myndighetsutövning hos privatpersoner och företag.

Fakta om handläggningen

Hur lång tid tar handläggningen?

Enligt plan- och bygglagen ska du få ett beslut om lov eller förhandsbesked inom 10 veckor från den dag då din ansökan kom in till nämnden. Om du som söker lov eller förhandsbesked på eget initiativ lämnar in kompletterande underlag räknas de 10 veckorna från det datum det nya underlaget kom in.

Om vi bedömer att ansökan behöver kompletteras med ytterligare underlag ska vi inom 3 veckor från den dagen vi fick in ansökan, eller från den dag ytterligare underlag lämnats in, förelägga dig som sökt lov/förhandsbesked att komplettera ansökan. Enligt plan- och bygglagen ska tidsfristen om 10 veckors handläggningstid då istället räknas från den dag de kompletterande handlingarna kom in.

Om vi inte förelagt dig att komplettera ansökan inom 3 veckor ska tidsfristen om 10 veckor räknas från den dag ansökan först kom in eller från den dag du på eget initiativ kompletterat ansökan med ytterligare underlag.

Om det är nödvändigt på grund av handläggningen eller utredningen i ärendet får tidsfristen enligt plan- och bygglagen förlängas en gång med högst tio veckor.

Vad händer om handläggningstiden överskrids?

Om en avgift tas ut för handläggningen av ett ärende om lov eller förhandsbesked ska avgiften, i enlighet med plan- och bygglagen, reduceras med en femtedel för varje påbörjad vecka som en tidsfrist överskrids.

Möjlighet att överklaga

Beslut om lov, förhandsbesked och avgifter kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Uppsala län. Mer information om hur man överklagar kommer du att få i samband med beslut i ärendet. Du kan även läsa mer om det under sidan "överklaga beslut".

Gå till "Överklaga beslut"

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020