Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Mål och budget 2024

Mål och budget 2024 fastställdes av kommunfullmäktige 28 september 2023.

På sitt möte den 28 september 2023 beslutade kommunfullmäktige att fastställa mål och budget 2024 med planeringsramar för 2025-2027. Budgeten innehåller bland annat ett budgeterat resultat på 10,1 miljoner kronor för 2024 samt en bibehållen skattesats på 20:91 kronor för 2024.

Kommunens budget visar hur dina skattepengar ska användas under året. Budgeten handlar dels om vad kommunen ska arbeta med, men också om hur pengarna ska fördelas mellan kommunens olika verksamheter. På den här sidan kan du läsa en sammanfattning av Mål och budget 2024.

Utmaningar under året

En rad utmaningar väntar för Sveriges kommuner 2024 – så även för Knivsta. Hela Sverige påverkas när den globala ekonomin förändras, och just nu är läget ovanligt osäkert med hög inflation och höga räntor. Svensk ekonomi bedöms vara på väg in i en lågkonjunktur och arbetslösheten väntas öka.

De höga räntorna gör att bostadsinvesteringarna minskar, medan inflationen leder till att pensionskostnaderna i offentlig sektor ökar kraftigt. Sveriges kommuner och regioner (SKR) bedömer att det reala skatteunderlaget kommer att minska med 2,5 procent under 2024 på grund av den höga inflationen.

Förändringar i demografin har också betydelse för kommunens ekonomi. När invånarna blir fler ökar skatteintäkterna, men också behovet av kommunal service såsom äldreomsorg, förskola och skola.

I Knivsta bor det många barn och unga, vilket gör att kommunen har lägst medelålder i hela Sverige. De äldre invånarna utgör en mindre men växande andel av kommunens befolkning. Att kommunens demografi ser ut på det här sättet har betydelse för behoven 2024. Därför är kommunens kärnverksamheter särskilt prioriterade i budgeten för året.

Kommunens kostnader

Kommunen ansvarar för många viktiga frågor som berör dig och din vardag. Några exempel är förskola, skola, äldreomsorg, gator och sophämtning. Andra områden som kommunen ansvarar för är socialtjänst, samhällsplanering, räddningstjänst, fritid och kultur.

Barn och ungdomar utgör en stor del av befolkningen i Knivsta kommun. Därför går den största delen av kommunens budget – 57 procent – till utbildningsnämnden.

Vård och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning är en annan stor kommunal verksamhet. Socialnämnden – som även ansvarar för individ- och familjeomsorgen – får 25 procent av budgeten.

Sammantaget är 2024 års bruttokostnad för alla kommunens verksamheter budgeterad till 1,7 miljarder kronor. Det är en ökning med 3,2 procent jämfört med föregående budgetår.

I dessa utgifter ingår lokalhyra och löner till kommunens anställda. Till utgifterna räknas också köp av verksamhet, som exempelvis platser på gymnasieskolor, fristående skolor och förskolor, samt och omvårdnadsboenden.

Intäkter

Budgeten beräknar ett överskott på 10,1 miljoner kronor för 2024. Det finansiella målet uppgår till 0,7 procent av finansnetto, skatter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning.

Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning ska enligt budgeten uppgå till 1,4 miljarder kronor. Skatteintäkterna ökar med 82 miljoner kronor jämfört med 2023, trots att skattesatsen är oförändrad. Ökningen beror främst på höjda löner i löneavtalen. Att kommunens invånare blir fler har också betydelse för ökningen.

Generella bidrag och kommunal ekonomisk utjämning ökar med 9 miljoner kronor för kommunen. Exempel är kostnadsutjämningsbidraget som ökar med 3 miljoner kronor. Regleringsbidraget till kommunen ökar med 16 miljoner kronor. Inkomstutjämningsbidraget minskar med 12 miljoner kronor.

Skattesats

Kommunens verksamheter finansieras till största delen av skatteintäkter. Det betyder att du som knivstabo bidrar till att driva kommunen genom den skatt du betalar. Skattesatsen för 2024 blir 20 kronor och 91 öre per intjänad hundralapp, vilket är samma som för 2023.

Externa intäkter

Det finns ett antal externa intäkter som bidrar till kommunens ekonomi. Några exempel är riktade statsbidrag, hyresintäkter, exploateringsvinster samt avgifter för exempelvis bygglov eller hämtning av hushållsavfall. För 2024 beräknas dessa intäkter till sammanlagt 302 miljoner kronor. Det är en minskning med 10 miljoner kronor jämfört med budgeten för 2023.

Investeringar

Kommunens investeringsplan för 2024 uppgår till 120 miljoner kronor. Samhällsutvecklingsnämnden ansvarar för kommunens infrastruktur och står för de största investeringarna. Kommunfullmäktige avsätter 29 miljoner kronor till gator, vägar, gång- och cykelvägar. För exploatering av mark avsätts 40 miljoner till investeringar. Detta är pengar som kommunen kan få tillbaka vid en försäljning av marken.

Kommunfullmäktige avsätter 25 miljoner kronor till strategiska markförvärv samt 10 miljoner kronor till kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel. I båda fallen kan pengarna användas till oplanerade investeringar. Övriga nämnder får 16 miljoner kronor att använda till investeringar, bland annat inventarier.

Kommunfullmäktiges mål

De fastställda målen utgår från kommunens vision 2025, Agenda 2030 och regionens regionala utvecklingsstrategi. Tillsammans anger de mandatperiodens prioriteringar och hur kommunstyrelsen och nämnderna ska bidra till att omsätta målen i praktisk handling.

Fem inriktningsmål

I mål och budget 2024 har kommunfullmäktige fastställt inriktningsmål inom dessa fem områden:

 1. Stadsbyggnad
 2. Förskola och skola
 3. Vård, stöd och omsorg
 4. Fritid och kultur
 5. Kommunens ekonomi

I budgeten kan du läsa mer om vilka indikatorer som ska användas för att mäta hur målen uppfylls.

1. En sund stadsbyggnad för ett trivsamt, tryggt och grönt Knivsta med ett välmående näringsliv

 • Småskaligt byggande med trivsamma bostadsområden samt plats för gång-, cykel- och biltrafik.
 • Ökad trygghet och trivsamhet samt förebyggande av otrygga platsbildningar, med klottersanering, gatubelysning och renhållning.
 • Gröna mellanrum i nya bostadsområden med tydliga avgränsningar mellan privata och offentliga ytor samt närhet till natur.
 • God service och god löpande dialog med näringslivet.
 • Utvecklat arbete med Knivstas historiska identitet utifrån bland annat Mora stenar och Broborg.
 • Utveckling och etablering av besöksmål som badplatser, handelsområden, parker och naturreservat.

2. En trygg förskola och skolor med god omsorg och goda kunskapsresultat

 • Goda kunskapsresultat och studiero.
 • Tidiga insatser för barn och unga utifrån deras individuella behov.
 • Ökad personaltäthet och uppnående till Skolverkets riktlinjer för barngruppers storlek i förskolan.
 • Säkerställa fler relationsskapande vuxna i förskola och skola.
 • Följa Världshälsoorganisationens (WHO) rekommendationer om skärmtid.
 • Värna det fria valet av förskola och skola.

3. Vård, stöd och omsorg med kvalitet

 • Skapa kvalitetsförbättringar i äldreomsorgen och LSS.
 • Vidareutveckla det förebyggande arbetet kring barn och unga.
 • Utveckla hälsofrämjande insatser.
 • Stärka samarbetet med civilsamhället.
 • Bidra till minskat utanförskap och minskad arbetslöshet

4. Fritids- och kulturaktiviteter som stärker samhällsgemenskapen och folkhälsan samt förebygger utanförskap.

 • Öka tryggheten vid sociala mötesplatser för ungdomar.
 • Bidra till den sociala gemenskapen genom god tillgänglighet.
 • Prioritera stödet till breddidrotten i hela kommunen.
 • Stöd till kultur- och föreningslivet ska vara likvärdigt och bidra till demokratisk utveckling.

5. Kommunen ska säkerställa en långsiktig ekonomi i balans

 • Öka värdet per skattekrona för invånarna.
 • Fokus på kommunens kärnverksamhet – skola, vård och omsorg.
 • Fasa ut beroendet av exploateringsintäkter över tid.
 • Knivsta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som klarar kompetensförsörjningen.

Läs mer

Agenda 2030

Agenda 2030 är en internationell resolution för en hållbar framtid. Agendan är antagen av FN:s generalförsamling och innehåller 17 mål med tillhörande delmål. Sveriges mål är att vara ledande i det förändringsarbete som Agenda 2030 innebär. Knivsta kommun vill vara en av de kommuner som tar ansvar för sin del av genomförandet.

Agenda 2030 är integrerat i kommunens arbete och en del i styr- och ledningssystemet. Hållbar utveckling – ekonomiskt, socialt och miljömässigt – ska genomsyra alla kommunens verksamheter. Arbetet är kopplat till den regionala utvecklingsstrategin (RUS), som är Uppsala läns Agenda 2030-strategi.

Till Regional utvecklingsstrategi på Regions Uppsalas webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

xxx

Vision 2025

När kommunen planerar samhället och utformar nya områden, utgår man från politiskt antagna direktiv. Ett av dessa direktiv är visionen. Vision 2025 antogs av Knivsta kommunfullmäktige 2013 och lyder:

”Den moderna och kunskapsintensiva småstaden med förankring i en aktiv och levande landsbygd – mitt i tillväxtregionen Stockholm-Uppsala – skapar attraktionskraft för boende och företag, och befäster Knivsta som en föregångskommun för det hållbara samhället.”

Läs mer om Vision 2025 Pdf, 19.9 kB.

Visionen kommer att uppdateras under innevarande mandatperiod.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 18 december 2023