Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Delegationsordningen beslutad av kommunstyrelsen 2022-12-12, § 172

Reviderad 2023-02-27, § 22


A.1 Allmänna ärdenden, juridik Lagrum/annan bestämmelse Delegat
A.1.1 Avtal och andra rättshandlingar som avser löpande ärenden inom det egna verksamhetsområdet under förutsättning att ärendet inte är av principiell betydelse eller annars av större vikt Förvaltningschef
A.1.2 Överenskommelser för kommunens räkning, där kommunen i viss mån åtar sig att ställa personella resurser till förfogande. Förvaltningschef
A.1.3 Beslut i ärende som är så brådskande att kommunstyrelsens avgörande inte kan avvaktas 6 kap 39 § KL Ordförande
A.1.4 Beslut att avge eller avstå yttranden över remisser:
A1.4a a)     där förslaget har liten påverkan på kommunen. a)     Respektive  utskott inom sitt ansvarsområde
A.1.4b b)     där remisstiden är kortare än två månader b)     Ordförande
A.1.4c c)     i löpande ärenden c)     Förvaltningschef
A.1.5 Mottagande av delgivning 6 kap 36 § KL Kommundirektör
A.1.6 Föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid andra förrättningar, med rätt att genom fullmakt sätta annan i sitt ställe 6 kap 15 § KL Kommundirektör
A.1.7 Beslut att avvisa överklagande som inte kommit in i rätt tid** : 45 § FL, 13 kap 1-2 3 §§ PBL m.fl.
A.1.7a a)     om beslut fattats av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller kommunstyrelsens utskott a)     Jurist
A.1.7b b)     om beslut fattats på delegation b)     Handläggare
A.1.8 Beslut i fråga om att omprövning ska ske samt omprövning i sak: 27 § FL
A.1.8a a)     om beslutet fattats av nämnden a)     Jurist
A.1.8b b)     om beslutet fattats på delegation b)     Delegat i det ursprungliga beslutet
A.1.9 Rätt att avge yttrande till rättsinstans med anledning av överklagat beslut. Delegat i det ursprungliga beslutet
A.1.10 Beslut om att överklaga överprövningsinstansens beslut samt att i förekommande fall i samband härmed ansöka om inhibition. Delegat i det ursprungliga beslutet
A.1.11 Rätt att återkalla överklagande. Delegat i det ursprungliga beslutet
A.1.12 Beslut om att avvisa omläpligt ombud. 14 § 2 st. FL Handläggare
A.1.13 Beslut om att begära samt förelägga part eller ombud att styrka ombudets behörighet. 15 § 2 st. FL Handläggare
A.1.14 Beslut i fråga om begäran om tillgängliggörande av viss digital service Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service 15 § Budgetansvarig chef
A.1.k För firmatecknare se separat beslut från kommunstyrelsen.
A.2 Förtroendevaldas resor och förrättningar (konferens, utbildning, etc.) Lagrum/annan bestämmelse Delegat
A.2.1 Beslut i fråga om deltagande i förrättning i enlighet med ERS för nämndens ledamöter och vice ordförande samt rätten till ersättning i samband härmed. ERS Ordförande, vid förfall 1:e vice ordförande samt därefter 2:e vice ordförande, dock inte i beslut som rör dem själva
A.2.2 Beslut i fråga om deltagande i förrättning i enlighet med ERS för nämndens ordförande samt rätten till ersättning i samband härmed ERS 1:e el 2:e vice ordförande
A.3 Informationshantering och allmänna handlingar Lagrum/annan bestämmelse Delegat
A.3.1 Allmänna handlingar
A.3.1.1 Besluta att inte lämna ut handling, uppställa villkor för dess utlämnande eller avge yttrande över överklagande av sådant beslut. 6 kap. 3 § OSL, 2 kap 14 § TF Förvaltningschef
A.3.1.2 Beslut i fråga om förbehåll vid utlämnande av allmän handling 2 kap 14 § TF OSL Jurist
A.3.1.3 Utse informationskoordinator och informationsförvaltare Förvaltningschef
A.3.2 Dataskydd
A.3.2.1 Beslut om att begränsa registrerads rätt enligt artikel 12.5 eller 15–22 DSF, även avgiftsbeläggande DSL 7 kap. 2 § Förvaltningschef
A.3.2.2 Beslut om personuppgiftsincident ska anmälas till tillsynsmyndigheten DSF art 33 Förvaltningschef
A.3.2.3 Beslut om nytt eller annat personuppgiftsbiträde och underbiträde DSF art 28 Förvaltningschef
A.3.2.4 Beslut om ny eller ändrad personuppgiftsbehandling inom ramen för nämndens verksamhet Förvaltningschef
A.3.2.5 Beslut om rutiner för personuppgiftsbehandling Förvaltningschef
A.3.2.6 Beslut om rutin för att tillgodose eller begränsa registrerades rättigheter DSF art 15–22 Förvaltningschef
A.3.2.7 Beslut om rutin för personuppgiftsincident DSF art 33 Kommundirektör   
A.3.2.8 Beslut om skadestånd till enskild skadelidande DSF art 82, DSL 7, kap. 1 § Kommundirektör
A.4 Inköp och upphandling Lagrum/annan bestämmelse Delegat
A.4.1 Ramavtal och kontrakt avseende varor och tjänster upp till tröskelvärdet förutsatt att upphandlingen inte är av principiell betydelse eller annars av större vikt. LOU, LUK, LUF
A.4.1a a)     Beslut i fråga om att genomföra upphandling. a)     Budgetansvarig chef för den egna verksamheten eller upphandlingschef om avtalet är kommunövergripande eller kommungemensamma.
A.4.1b b)     Beslut i fråga om att godkänna upphandlingsdokument, tilldela ett kontrakt, teckna avtal, att yttra sig vid överprövning, att avbryta pågående upphandling, samt att göra om upphandling. b)     Budgetansvarig chef för den egna verksamheten eller upphandlingschef om avtalet är kommunövergripande eller kommungemensamma.
A.4.2 Ramavtal och kontrakt avseende varor och tjänster över tröskelvärdet för varor och tjänster förutsatt att upphandlingen inte är av principiell betydelse eller annars av större vikt. LOU, LUK, LUF
A.4.2a a)     Beslut i fråga om att genomföra upphandling. a)     KSAU i KS, övriga nämnder ej delegerat*
A.4.2b b)     Beslut i fråga om att godkänna förfrågningsunderlag, tilldela ett kontrakt, att teckna avtal, yttra sig vid överprövning, att avbryta pågående upphandling, att göra om upphandling. b)     Budgetansvarig chef för den egna verksamheten eller upphandlingschef om avtalet är kommunövergripande eller kommungemensamma
A.4.3 Samordnad upphandling av kommungemensamma ramavtal eller kontrakt med extern part, eller ramavtal eller kontrakt inom kommunstyrelsens verksamhetsområde. (Uppsam-samarbetet, SKL Kommentus inköpscentral, Statens inköpscentral vid kammarkollegiet, Region Uppsala m.fl.) LOU, LUK, LUF
A.4.3a a)     beslut i fråga om deltagande i upphandlingav nya kontrakt eller ramavtal som överstiger tröskelvärdet a)     KSAU i KS, övriga nämnder ej delegerat*
A.4.3b b)     beslut i fråga deltagande i övriga upphandlingar, utfärda fullmakt samt tilldelningsbeslut b)     Budgetansvarig chef för den egna verksamheten eller upphandlingschef om avtalet är kommunövergripande eller kommungemensamma
A.4.4 Beslut i fråga om att förlänga ett befintligt ramavtal eller kontrakt LOU, LUK, LUF
A.4.4a a)     Om avtalet rör den egna verksamheten a)     Budgetansvarig chef
A.4.4b b)     Om avtalet är kommungemensamt eller kommunövergripande b)     Upphandlingschef
A.4.k Avrop från ramavtal är att betrakta som verkställighet, i och med att budgetansvarig chef agerar inom sina budgetramar och utifrån redan gällande ramavtal. - Observera att för mindre upphandlingar gäller de riktlinjer för direktupphandling som antagits av kommunstyrelsen § 191, 2014-08-25. Riktlinjerna anger beloppsgränser vid mindre inköp och hur offerter i så fall ska tas in, m.m. - Observera också de antagna styrdokumenten Policy för upphandling och Riktlinjer för upphandling som ska följas vid alla upphandlingar.
A.5 Ekonomi Lagrum/annan bestämmelse Delegat
A.5.1 Beslut i fråga om nedskrivning eller avskrivning av fordran:
A.5.1a a)     Upp till 1 prisbasbelopp a)     Redovisningsansvarig
A.5.1b b)     Högst 10 prisbasbelopp per motpart b)     Ekonomichef
A.5.2 Beslut i fråga om avbetalningsplan för betalning av fordran (ej löneskuld), om planen sträcker sig längre än 12 månader Ekonomichef
A.5.3 Beslut om inkassoåtgärder vid avsteg från gällande riktlinjer för kravhantering Redovisningsansvarig
A.5.4 Beslut i fråga om kassering av inventarier och tillgångar.
A.5.4a a)     upp till 5 prisbasbelopp a)     Budgetansvarig chef
A.5.4b b)     högst 10 prisbasbelopp b)     Ekonomichef
A.5.5 Beslut i fråga om försäljning av inventarier och tillgångar upp till 5 prisbasbelopp. Ekonomichef
A.5.6 Beslut i fråga om att avge yttrande över folkbokföringsärende/skatteärende Ekonomichef
A.5.7 Beslut i fråga om överklagande av folkbokföringsärende/skatteärende Kommundirektör
A.5.8 Beslut i fråga om ansökan om externa medel (inklusive EU-medel) för projekt- och utvecklingsarbete m.m. Budgetansvarig chef
A.5.9 Beslut i fråga om besluts- och behörighetsattestanter och ersättare för dessa Ekonomichef
Redovisningsansvarig
A.5.10 Beslut i fråga om el-handel (försäljning och inköp av el, etc. i enlighet med kommunens strategi för elhandel) Ekonomichef
A.5.11 Beslut i fråga om att omsätta eller amortera ett lån. Ekonomichef
A.5.k
B Kommunstyrelsens nämndspecifika delegationer
B.1 Förtroendevaldas resor och förrättningar (konferens, utbildning, etc.) Lagrum och bestämmelse Delegat
B.1.1 Beslut i fråga om deltagande i förrättning i enlighet med ERS för kommunfullmäktiges presidium samt rätten till ersättning i samband härmed ERS Kommunfullmäktiges ordförande, vid förfall 1:e vice ordförande samt därefter 2:e vice ordförande 
B.1.3 Beslut i fråga om tolkning av ERS Arbetsutskottet
B.2 HR-ärenden Lagrum och bestämmelse Delegat
B.2.1 Anställning och lönesättning
B.2.1.1 Fastställande av löneförmåner avseende förvaltningschef Kommundirektör
B.2.1.2 Beslut om årlig löneöversyn samt lönesättning för kommundirektör   Kommunstyrelsens ordförande
B.2.1.3 Anställning och ny lönesättning av: 11 § MBL
B.2.1.3a a)     förvaltningschef a)     Kommundirektör
B.2.1.3b b)     områdeschef b)     Förvaltningschef
B.2.1.3c c)     enhetschef c)     Enhetschef
B.2.1.3d d)     biträdande enhetschef d)     Budgetansvarig chef *
B.2.1.3e e)     övrig personal e) Budgetansvarig chef
B.2.1.4 Fastställande av löneförmåner Förvaltningschef
B.2.1.5 Justering av lön utanför allmän löneöversyn Närmsta chef över enhetschef *,**
B.2.1.6 Beslut i fråga om lönetillägg Närmsta chef över enhetschef *,**
B.2.2 Ledighet
B.2.2.1 Avbrytande av semesterledighet Närmsta chef *
B.2.2.2 Arbetsbefrielse med lön utöver lag eller avtal i sammanlagt:
B.2.2.2a a)     längst 1 vecka a)     Närmsta chef över bitr. enhetschef *
B.2.2.2b b)     längre än 1 vecka b)     HR-chef *
B.2.2.3 Beslut avseende begärd ledighet utöver vad som regleras i lag och avtal:
B.2.2.3a a)     upp till 6 månader a)     Närmsta chef över enhetschef *
B.2.2.3b b)     längre än 6 månader b)     HR-chef *
B.2.3 Övrigt arbetsrättsligt
B.2.3.1 Stadigvarande förflyttning inom yrket 6 § AB, 11 § MBL Närmsta chef över bitr. enhetschef *
B.2.3.2 Omplacering Närmsta chef över enhetschef *,**
B.2.3.3 Prövning av bisyssla 8 § AB Närmsta chef över bitr. enhetschef eller HR-chef *
B.2.3.4 Avstängning av arbetstagare 10 § AB Närmsta chef över bitr. enhetschef eller HR-chef *,**
B.2.3.5 Disciplinpåföljd, varning 11 § AB Närmsta chef över bitr. enhetschef *,**
B.2.4 Facklig samverkan och förhandling
B.2.4.1 Rätt att förhandla på kommunens vägar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt Kommundirektör eller HR-chef
B.2.4.2 Träffa kommungemensamma kollektivavtal HR-chef
B.2.5 Avslut av anställning
B.2.5.1 Uppsägning på grund av arbetsbrist Närmsta chef över bitr. enhetschef **
B.2.5.2 Uppsägning på grund av personliga skäl Närmsta chef över enhetschef **
B.2.5.3 Uppsägning på grund av personliga skäl enligt gällande rehabiliteringsprocess Närmsta chef över bitr. enhetschef **
B.2.5.4 Avsked av arbetstagare Kommundirektör eller HR-chef   **
B.2.5.5 Avslut av anställning med förmåner,
B.2.5.5a a)     upp till 6 månader, utöver lag eller avtal a)     HR-chef
B.2.5.5b b)     upp till 12 månader, utöver lag eller avtal b)     Kommundirektör**
B.2.5.5c c)     över 12 månader, utöver lag eller avtal c)     Arbetsutskottet ** 
B.2.6 Övrigt
B.2.6.1 Utse ersättare för kommundirektören vid frånvaro bland representanter i kommundirektörens ledningsgrupp:
B.2.6.1a a)     upp till 1 kalendermånad a)     Kommundirektör
B.2.6.1b b)     längre än 1 kalendermånad b)     Kommunstyrelsens ordförande  
B.2.6.2 Utse ersättare för förvaltningschef vid frånvaro upp till en kalendermånad Kommundirektör
B.2.6.3 Beslut i fråga om hantering av löneskuld 
B.2.6.3a a)     Upp till 1 prisbasbelopp a) HR-chef
B.2.6.3b b)     Upp till 5 prisbasbelopp b) Arbetsutskottet
B.2.7 Visselblåsning
B.2.7.1 Beslut rörande uppföljningsärende med anledning av inkommande rapport om missförhållande enligt lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Jurist
B.2.7.2 Polisanmälan under utredning i uppföljningsärende med anledning av inkommande rapport om missförhållande enligt lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden där kommunen misstänks vara målsägande i brottmål. Lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Jurist
B.2.7.3 Utnämnande av behörig person eller behörig enhet att biträda vid uppföljningsärende enligt lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden." Jurist
B.1.K *Beslut i arbetsmiljöfrågor regleras i särskild riktlinje för fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Knivsta kommun. * För fördelning av arbetsmiljöfrågor finns blanketter på navet. *Förvaltningens chefsnivåer är ordnade, från högsta till lägsta nivå: kommundirektör, förvaltningschef, områdeschef, enhetschef, biträdande enhetschef. -*För firmatecknare se separat beslut från kommunstyrelsen.
B.3 Akrivmyndigheten
B.3.1 Besluta om att inte lämna ut en handling, uppställa villkor för dess utlämnande eller avge yttrande över överklagande av sådant beslut för handlingar övertagna av arkivmyndigheten. 6 kap. 3 § OSL, 2 kap 14 § TF Kommunarkivarie, Jurist
B.3.2 Beslut i fråga om utlåning av handlingar från kommunarkivet. Kommunakrivarie
B.3.3 Beslut om att överta arkivmaterial. 9 § AL Kommunarkivarie
B.3.4 Beslut om att utöva tillsyn samt ge föreläggande. 8 § 4 st. AL Kommunarkivarie
B.3.5 Beslut i fråga om format för bevarande, bygga arkivlokal, kravställande vid inköp av verksamhetssystem eller liknande som nämnderna behöver stöd med. Kommunarkivarie
B.3.6 Gallring av handlingar, övertagna av arkivmyndigheten, som ej är upptagna i informationshanteringsplanen Kommunarkivarie
B.4 Fysisk planering, fast egendom, fastigheter och exploateringsverksamhet
B.4.1 Beslut i fråga om genom att förvärva och överlåta fastighet eller fastighetsdel köp, byte, gåva, fastighetsreglering eller inlösen enligt PBL under förutsättning att köpeskillingen inte överstiger 86 prisbasbelopp exkl. förrättningskostnader Arbetsutskottet  
B.4.2 Beslut i fråga om exploateringsavtal samt köpte- och genomförandeavtal under förutsättning att ersättningen inte överstiger 86 prisbasbelopp  exkl. förrättningskostnader Arbetsutskottet
B.4.3 Medgivande till överlåtelse av exploateringsavtal samt köpe- och genomförandeavtal. Mark- och exploateringschef eller Tillväxtchef
B.4.4 Beslut i fråga om planbesked vid standardförfarande enligt PBL Arbetsutskottet
B.4.5 Beslut i fråga om att hyra externa lokaler,      och bostäder, och uppsägning av hyresavtal Lokalförsörjningschef
B.4.6 Beslut i fråga om förvärv och överlåtelse av bostadsrätt Lokalförsörjningschef
B.4.7 Beslut i fråga om uthyrning av byggnader och lokaler som disponeras av kommunen för en tid av högst 5 år i sänder 12 kap. JB Lokalförsörjningschef *
B.4.8 Beslut i fråga om att teckna tilläggsavtal till befintliga hyresavtal med de kommunala bolagen. Lokalförsörjningschef
B.4.9 Beslut i fråga om ansökan om betalningsföreläggande och handräckning samt väckande av talan i allmän domstol angående obetalda hyror för kommunstyrelsens uthyrda lokaler och bostäder Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning, RB     Lokalförsörjningschef
B.4.10 Beslut i fråga om förvärv och överlåtelse av fast egendom där kommunstyrelsen beslutat om prissättning. Mark- och exploateringschef
B.4.11 Beslut i fråga om tecknande av köpebrev till fullföljd av förvärv eller överlåtelse av fastighet eller fastighetsdel enligt arbetsutskottets eller kommunstyrelsens beslut. Kommundirektör, tillväxtchef eller mark och exploateringschef
B.4.12 Beslut i fråga om att teckna avtal om servitut, lednings- och nyttjanderätter gällande kommunens mark Mark- och exploateringschef
B.4.13 Ansökan och återkallande av lantmäteriförrättning samt ärenden vid inskrivningsmyndigheten Fastighetsbildnings-, ledningsrätts- och anläggningslagen Handläggare
B.4.14 Framställa yrkanden samt godkännande av/medgivande vid lantmäteriförrättning Fastighetsbildnings-, ledningsrätts- och anläggningslagen Mark- och exploateringschef eller samhälls- byggnadschef (beroende på verksamhet)
B.4.15 Beslut i fråga upplåtelse (arrenden) av kommunägd mark som inte är allmän plats enligt PBL i upp till ett år Mark- och exploateringschef
B.4.16 Beslut att avstå från att påkalla prövning hos hyresnämnden enligt lagen eller när förvärvet inte är av principiell karaktär och är av ringa omfattning Lag om förvärv av hyresfastigheter m.m. (1975:1132)   Mark- och exploateringschef
B.4.17 Beslut i fråga om att avge yttrande till andra myndigheter och organisationer samt rätt att avge yttrande gällande kommunens mark (gäller frågor av ringa betydelse och/eller av verkställighetskaraktär, t.ex. yttranden gällande bygglov) Handläggare
B.4.18 Ansöka om dispens och tillstånd hos myndigheter i egenskap av fastighetsägare Handläggare
B.4.19 Ansöka om bygglov, marklov, rivningslov samt göra en anmälan till bygglovsmyndighet Handläggare
B.4.k Mark- och exploateringschef undertecknar avtal och andra nödvändiga handlingar vid beslut tagna av kommunstyrelsen eller arbetsutskottet.
B.5 Kultur och fritid
B.5.1 Beslut i fråga om bidrag till särskilda ändamål upp till 4,5 prisbasbelopp KSKuFU
B.5.2 Beslut i fråga om bibliotekets öppettider KSKuFU
B.5.3 Inköp av konst till kommunens offentliga lokaler
B.5.3a a)     Beslut om inköp över 4,5 prisbasbelopp a)     KSKuFU
B.5.3b b)     Beslut om inköp mellan 1 och 4,5 prisbasbelopp b)     Kultur- och fritidschef
B.5.3c c)     Beslut om inköp upp till 1 prisbasbelopp c)     Konstansvarig handläggare   
B.5.4 Beslut i fråga om ansökan om tillträdesförbud Lag (2021:34) om tillträdesförbud till butiker, badanläggningar och bibliotek 6 § Kultur- och fritidschef
B.6 Tillståndsärenden enligt spellagen
B.6.1 Beslut i fråga om registrering av lotteri, och om att förena registreringen med villkor 6 kap. 9–10 §§ SpelL Handläggare
B.6.2 Beslut att utse kontrollant samt fastställa arvode 18 kap. 10 § SpelL Handläggare
B.6.3 Beslut att meddela varning och återkalla tillstånd 18 kap. 16 § SpelL Förvaltningschef
B.6.4 Avge yttrande gällande anordna spel på värdeautomater 3 kap. 11 § SpelF Handläggare  
B.7 Säkerhet och beredskap
B.7.1 Beslut om placering i säkerhetsklass och ansökan om registerkontroll* 5 kap. 8,15 § Säkerhetsskydds-förordningen (2018:658) Säkerhetsskyddschef, biträdande säkerhetsskyddschef
B.7.1.1 Beslut om placering i säkerhetsklass och ansöka om registerkontroll av säkerhetskyddschef. 5 kap. 8,15 § Säkerhetsskydds-förordningen (2018:658) HR-chef, kommundirektör
B.7.2 Beslut om säkerhetsskyddsavtal 2 kap., 6 § säkerhetsskyddslagen (2018:585) Säkerhetsskyddschef, biträdande säkerhetsskyddschef
B.7.3 Beslut om att fastställa säkerhetsskyddsanalys och säkerhetsskyddsplan 2 kap. 10,11 §§ PMFS 2019:2 Säkerhetsskyddschef, biträdande säkerhetsskyddschef
B.7.4 Beslut om rutiner, föreskrifter och ansvisningar för verkställande av säkerhetsskyddslagen 2 kap. 2§ säkerhetskyddsförordningen (2018:658) Säkerhetsskyddschef, biträdande säkerhetsskyddschef
B.7.5 Beslut om rutiner, föreskrifter och anvisningar för kommunens signalskyddsverksamhet 1 kap.8 § FFS 2019:9 Signalskyddschef, biträdande signalskyddschef
B.8 Kommunikation
B.8.1 Medgivande av rätt till extern användning av Knivsta kommuns vapen samt tolkning av kommunstyrelsens riktlinjer för detsamma Kommunikationschef*
B.8.2 Beslut om mindre förändring av kommunens grafiska profil. Kommunikationschef
B.9 Arkivmyndigheten
B.9.1 Besluta om att inte lämna ut en handling, uppställa villkor för dess utlämnande eller avge yttrande över överklagande av sådant beslut avseende övriga handlingar. 6 kap. 3 § OSL, 2 kap 14 § TF Jurist
B.9.2 Beslut i fråga om utlåning av handlingar från kommunstyrelsens arkiv. Chef KLK
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 8 mars 2023